Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
27.09.
2017
Daňová optimalizácia v roku 2017
Kategória: Aktivity Vydané dňa:12.07.2017 (203x prečítané)
 
Daňová optimalizácia v roku 2017


Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci so spoločnosťou Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina, Vás pozýva na odborný seminár
 
Daňová optimalizácia v roku 2017

 
Miesto konania: Hotel Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra
Dátum konania: 27. 09. 2017, (streda)            
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.Ing. Vladimír Ozimý
 
Zohrané duo lektorov Ozimý – Tužinský vám na školení s vždy horúcou témou Daňová optimalizácia vysvetlí, ako legálne využiť daňovo-optimalizačné prvky pri tvorbe základu dane z príjmov. Venovať sa okrem iného budú i daňovým výdavkom, využitiu rozdielov v zdaňovaní fyzických a právnických osôb, pohľadávkam v účtovníctve či špecifickým druhom nákladov, výdavkov a transakcií. Prinesú i tipy, ako zvýšiť vlastné imanie s cieľom vyhnúť sa štatútu spoločnosti v kríze, ako zvýšiť výsledok hospodárenia napríklad kvôli získaniu úveru od banky alebo ako sa vyhnúť daňovej strate. Chýbať nebudú ani vybrané tipy pre SZČO a rekapitulácia najdôležitejších čísel.
 
Program:
• Daňový výdavok
-  Vymedzenie daňového výdavku na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
-  Paušálne výdavky (80/20) u právnickej osoby a vplyv na zamestnanca
-  Daňové výdavky uznané až po zaplatení a formy ich daňovej uznateľnosti bez zaplatenia
-  Reklamné predmety a obchodné vzorky
 
•  Využitie rozdielov v zdaňovaní FO a PO
-  Príležitostné príjmy FO
-  Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku FO
-  Paušálne náhrady vyplácané zamestnancom/konateľom
-  Príjmy oslobodené od dane a príjmy, ktoré nie sú predmetom dane
 
• Rekapitulácia foriem vlastníctva/užívania majetku z daňového pohľadu a komparácia výhodnosti jednotlivých foriem
-  Operatívny/Finančný prenájom, financovanie úverom alebo nákupom (komparácia výdavkov a ich uznateľnosti, dôsledky na DPH a výhodnosť pre platiteľov/neplatiteľov DPH)
-  Registračné poplatky ako súčasť obstarávacej ceny vozidla verzus jednorazový daňový výdavok
-  Argumentácia pri daňovej kontrole a špecifické dopravné prostriedky (motorka, bicykel, kolobežka, korčule...)
 
• Pohľadávky v účtovníctve
-  Opravné položky k pohľadávkam
-  Odpísanie pohľadávky
-  Postúpenie pohľadávky
-  Príslušenstvo k pohľadávkam
 
• Špecifické druhy nákladov/výdavkov/transakcií
-  Spotrebiteľské súťaže
-  Zamestnanecké súťaže
-  Darovanie
-  Podiely na zisku z pohľadu zákona o dani z príjmov, účtovníctva, zdravotného poistenia a obchodného práva
 
• Tipy, ako zvýšiť vlastné imanie spoločnosti (s cieľom vyhnúť sa štatútu spoločnosti v kríze), výsledok hospodárenia (kvôli získaniu úveru od banky) alebo tipy, ako sa vyhnúť daňovej strate
-  Transakcie vo vlastnom imaní spoločnosti
-  Transakcie s majetkom
-  Transakcie so záväzkami
-  Pripočítateľné a odpočítateľné položky a možnosti ich ovplyvnenia
 
• Vybrané tipy pre SZČO a rekapitulácia najdôležitejších čísiel
-  Plánovanie príjmov a výdavkov FO
-  Výdavky vynaložené pred podnikaním
-  Suma, od ktorej je SZČO povinná platiť sociálne poistenie
-  Nezdaniteľná časť vo vzťahu k výške príjmu
-  Porovnanie foriem zdaňovania FO (výhody/nevýhody)
 
Harmonogram
Nitra  
08,30 – 09,00 prezentácia účastníkov školenia
09,00 – 11,00 prednáška
11,00 – 12,00 obedňajšia prestávka
12,00 – 15,00 prednáška spojená s diskusiou
 
Lektor:  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. člen Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Špecialista na dane a účtovníctvo, lektor a autor odborných článkov a publikácií ako napr. Splatná a odložená daň z príjmov podľa národnej a nadnárodnej úpravy účtovníctva a Internetový obchod. Venuje sa aj spracovaniu účtovníctva a miezd, poradenstvu, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností.
 
              Ing. Vladimír Ozimý - Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy  a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov.
 
 
ORGANIZAČNÉ POKYNY
Dátum a miesto konania: 
27.09.2017   Nitra, Hotel Agroinštitút Nitra, Akademická 4, (streda)
 
Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame 3 dni pred konaním seminára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na seminári. Počet miest na seminári je obmedzený.
 
Potvrdenie účasti: Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.
Účastnícky poplatok:  za jednu osobu
 
  bez DPH     20% DPH         Celkom
Nitra, 75,00 €     15,00 € 90,00 €
 
V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného seminára, prenájom priestorov, pracovné materiály, občerstvenie a obed.  Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083  VS: 270917.
 
Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk
 


Pozvánka

 
 
 
 
Prihláška
 

 


 
 
Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora