Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
04.10.
2017
Vysielanie zamestnancov na práce v EÚ. Zamestnávanie cudzincov.
Kategória: semináre Vydané dňa:04.09.2017 (157x prečítané)

Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci so spoločnosťou RELIA s.r.o., Bratislava, Vás pozýva na odborný seminár Zákonník práce 2017/2018


Vysielanie zamestnancov na práce v EÚ. Zamestnávanie cudzincov.

Dátum:

04.10.2017 (streda)

Miesto konania: 

Hotel Agroinštitút, Akademická 4, Nitra

Séria jednodňových seminárov s lektorom Jozefom Mihálom k Zákonníku práce je zameraná najmä na dva aktuálne problémy v praxi slovenských zamestnávateľov – povinnosti pri vysielaní zamestnancov na práce do iných členských štátov EÚ z pohľadu našej ale i zahraničnej legislatívy. Druhým problémom sú možnosti zamestnávania cudzincov, najmä občanov tzv. tretích krajín na Slovensku.

Okrem toho sa na seminári budeme venovať definícií pojmu závislá práca (napríklad z pohľadu spoločníkov a konateľov menších s.r.o.) a rozoberieme si možnosti stanovenia pracovného času zamestnanca. Súčasťou seminára bude i priblíženie očakávaných legislatívnych zmien pre rok 2018.

 
Program
(prezentácia od 8:30, začiatok 9:00, ukončenie o 14:30-15:00)

 
1. Cezhraničné vyslanie zamestnanca
-         povinnosti zamestnávateľa pri vyslaní zamestnanca do inej členskej krajiny
-         vyslanie alebo zahraničná pracovná cesta, odvody – PD A1, zdanenie príjmu
-         povinnosti slovenských zamestnávateľov v zahraničí
-         povinnosti zamestnávateľa z členskej krajiny pri vyslaní zamestnanca na Slovensko
-         modelové príklady – zahraničný zamestnávateľ, slovenský zamestnávateľ

2. Zamestnávanie cudzincov na Slovensku
-         zamestnávanie občanov iných členských krajín
-         zamestnávanie občanov tretích krajín
-         daňové a odvodové povinnosti zamestnávateľa

3. Závislá práca
-         pôsobnosť Zákonníka práce, kedy ide a kedy nejde o závislú prácu
-         spoločníci, konatelia, práca na živnosť, zmluvy podľa Obč. Zákonníka...
-         nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie

4. Pracovný čas
-         rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie
-         konto pracovného času
-         pružný pracovný čas
-         práca nadčas

5. Informácia o pripravovaných leg. zmenách

6. Diskusia

 Lektor:  RNDr. Jozef MIHÁL, poslanec NR SR, autor odborných publikácií a dlhoročný lektor v oblasti mzdovej politiky

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY
Dátum a miesto konania:

04.10.2017 (streda):

Nitra, Agroinštitút, Akademická 4

 
Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame najneskoršie tri dni pred konaním seminára (počet miest je limitovaný). Potvrdenie účasti: Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

 

bez DPH    

20% DPH        

Celkom

Nitra

80,00 €

16,00 €

96,00 €

 
Storno podmienky: Pri odhlásení sa do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál vám zašleme poštou. Daňový doklad (faktúru) za seminár vám po úhrade zašleme poštou, prípadne odovzdáme na seminári. Ďakujeme za Váš záujem.

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného seminára, prenájom priestorov, pracovné materiály, publikácie „Mzdárske zákony 2017“, „ODVODY“, „Zákonník práce (komentár)“, „MATERSKÁ“, občerstvenie a obed. Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 041017.

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 
 

Pozvánka

 

 

Prihláška

 Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora