Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
13.09.
2017
Spolupráca a podpora podnikateľských aktivít zo strany Nitrianskeho samosprávneho kraja
Kategória: Informácie Vydané dňa:14.09.2017 (895x prečítané)


Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Odbor strategických činností v spolupráci s Nitrianskou regionálnou komorou SOPK a SARIO-m zorganizoval workshop s názvom „Spolupráca a podpora podnikateľských aktivít zo strany  Nitrianskeho samosprávneho kraja“. Nad podujatím prevzal záštitu predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) doc. Ing. Milan Belica, PhD. Workshop sa uskutočnil dňa 13. septembra 2017, v priestoroch hotela MIKADO v Nitre. Hlavným rečníkom workshopu bol Ing. M. Čaja, vedúci Odboru strategických činností ÚNSK, ktorý predstavil video o Nitrianskom kraji ako prvú premiéru.  

 


V úvode predseda NSK doc. Ing. Milan Belica, PhD. označil javy, ktoré vplývajú na samotný rozvoj kraja (vonkajšie prostredie, globalizácia a zámery jednotlivých riadiacich štruktúr). Dnes má Nitriansky kraj iné problémy ako pred 10 – 15  rokmi. Nezamestnanosť klesla pod 6% a nastali požiadavky na zvýšenie mobility pracovníkov naprieč celým krajom, pretože pracovníkov požadujú priemyselné podniky, ktoré sa usadili v priemyselných parkoch. S tým súvisí starostlivosť o komunikácie, ktoré sú opravované, budované sú napájače na diaľničné úseky a priebežne pripravované projekty na rekonštrukciu ciest druhej a tretej, ktoré má kraj v správe.

 


Prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.
, prorektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre predstavila projekt INTERREG Europe, BIOREGIO – cirkulárna ekonomika. Cieľom projektu je zvýšenie miery recyklácie biologických materiálov, akými sú  napr. odpady z potravín (bioodpad), komunálne a priemyselné kaly a poľnohospodárske zvyšky, ktoré môžu byť spracovávané s využitím dostupných technológií. Finálnym výsledkom spracovania je spoluprácu technológií smerujúcich k uzatvoreniu kolobehu biologických tokov (výroba bioplynu, biorafinérie, relevantné modely spolupráce, napr. ekosystémy).

 


Počiatky a skúsenosti so zavádzaním duálneho vzdelávania odzneli v príspevku Ing. Rastislav Šindolár, ZKW Slovakia s.r.o. - “Duálne vzdelávanie – strategická príprava personálu, ľudské zdroje – získavanie a rozvoj v ZKW Slovakia s.r.o.“  Spoločnosť ZKW Slovakia s.r.o. bola medzi prvými, ktorá na Slovensku vstúpila do projektu duálneho vzdelávania. Spoločnosť má prepracovaný systém marketingu na základných školách a spolupráce inštruktorov a študentov, tak aby vo štvrtom ročníku mali jasnú predstavu, kde môžu pracovať. Základnou myšlienkou duálneho vzdelávania je, že  školy bez patričnej technológie nemôžu dať študentom praktické znalosti, tak ako to môže urobiť firma, ktorá vlastní drahé stroje, na ktorých sa učia pracovať pod dohľadom inštruktora.

 


Proexportné služby agentúry SARIO a predstavenie národného projektu SARIO predstavil Ing. Branislav Mihina, regionálny manažér SARIO. Služby agentúry SARIO sú orientované na podporu exportu (národné expozície v zahraničí počas vybraných veľtrhov a výstav, kooperačné rokovania domácich a zahraničných firiem, predstavenie regiónov zahraničným investorom) a vzdelávacie aktivity (odborné semináre, stretnutia s obchodnými radcami a zahraničnými veľvyslanectvami).

 


Aktivity a služby Nitrianskej regionálnej komory SOPK boli predstavené príspevkom  „Nitrianska regionálna komora SOPK - 25. rokov pôsobenia v Nitrianskom kraji a aktivity NRK SOPK podporujúce podnikanie“ odzneli v podaní Ing. Miroslava Masarika, riaditeľa NRK SOPK. Požiadavky na služby NRK SOPK sa menili počas existencie komory. Iné potreby mali firmy v dobe svojho vzniku a iné v dobe svojej expanzie. V každom prípade komora k požiadavkám firiem pristupovala individuálne a zabezpečovala ich na domácej a zahraničnej úrovni formou rôznych aktivít (spoločné expozície na domácich a zahraničných  výstavách a veľtrhoch, individuálne obchodné rokovania firiem, overovanie dokladov pre export, spracovávaním teritoriálnych informácií, poskytovaním informačných služieb a participácii na podujatiach partnerských inštitúcií napríklad SARIO).  Služby komora poskytuje samozrejme pre členské firmy ale aj tie ostatné za vopred známych podmienok.

 


O možnostiach zamestnať nezamestnaných formou projektov boli podané aktuálne informácie v príspevku „Prezentácia Národných projektov Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Nitra, ktorý predniesli Mgr. Mária Holecová a Radmila Hudáková, ÚPSVR Nitra. Niektoré projekty sú časovo limitované a využitie finančných prostriedkov spočíva v orientácii sa pravidiel, podľa ktorých sú poskytované. Jednotlivé kategórie evidovaných nezamestnaných sa menia a v tomto období sú  zaujímavé zamestnať absolventov školy, ktorí sú 3 mesiace evidovaní a majú vek do 29 rokov. V takomto prípade je refundovaná mzda vo výške 99% bez potreby miesto ďalej udržovať. Jednotlivé kombinácie veku a refundácie je vhodné prerokovať s pracovníkmi úradu.

 


 

 

 

 

 

 

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora