Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
20.11.
2017
DPH, DzP, Daňový poriadok – zmeny od 1. 1. 2018
Kategória: semináre Vydané dňa:09.10.2017 (27x prečítané)

Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci so spoločnosťou Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina, Vás pozýva na odborný seminár

 DPH, DzP, Daňový poriadok – zmeny od 1. 1. 2018

Miesto konania:

Hotel Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra

Dátum konania:

20. 11. 2017, (pondelok)       

Lektor:

Ing. Soňa Ugróczy

 

 

 Od 1. 1. 2018 vstupuje do platnosti novela zákona o DPH, ktorá prinesie niekoľko zmien. Pripravili sme pre vás praktické školenie vedené skúsenou lektorkou Ing. Soňou Ugróczy, ktorá vás informuje o novinkách a vašich povinnostiach z oblasti DPH, dane z príjmov a daňového poriadku. Získajte prehľad o dôležitých úpravách novely zákona, ktorý vám uľahčí zvládnuť nové pravidlá v praxi.

 
Program: 

Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2018 – pripravované zmeny, napríklad:

- úprava definícií závislých osôb, ako aj zavedenie novej definície subjektu, ústredia, konečného príjemcu príjmu a digitálnej platformy;

- zmena spôsobu zdanenia príjmu z predaja majetku alebo práv v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov v prípade obchodného majetku;

- zavedenie nového inštitútu a nastavenie daňových pravidiel pre oddlženie formou konkurzu a splátkového kalendára u fyzickej osoby;

- spresnenie definície príležitostnej činnosti;

- zavedenie daňového bonusu na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie;

- zavádza sa nová nezdaniteľná časť základu dane daňovníka na uhradené služby v kúpeľných zariadeniach;

- nové oslobodenie od dane z príjmov za komerčné využívanie nehmotných aktív (až do výšky 50 %) a nové oslobodenie od dane z príjmov z tzv. vnorených nehmotných aktív;

- rozšírenie príjmov nerezidentov zo zdrojov na území SR (napr. odplata za poskytnuté služby, a to aj prostredníctvom digitálnej platformy);

- rozšírenie definície stálej prevádzkarne na území SR;

- upravuje sa oblasť zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia obchodných spoločností alebo družstiev, ako aj výplata oceňovacích rozdielov z precenenia;

- zavádza sa nový inštitút zdanenia pri obchode (týkajúci sa presunu majetku alebo rezidencie mimo SR – implementácia ATAD);

- zavedenie nových pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti;

- iným odpisovaným majetkom bude aj technické zhodnotenie existujúcich budov, v ktorých sa poskytuje kúpeľná starostlivosť (a to aj na prenajatých budovách);

- úprava pravidiel pre odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj;

- zmena uplatňovania daňového bonusu na dieťa;

- zmena postupu použitia podielu zaplatenej dane zamestnancov (darovanie 2 %);

- a iné.

 

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2018 – pripravované zmeny, napríklad:

- rozšírenie povinnosti zložiť zábezpeku pri registrácií DPH v prípade, ak žiadateľ má nedoplatok na dani 1 000 eur a viac alebo mu bola v minulosti zrušená registrácia;

- zmena podmienok na uplatnenie trojstranného obchodu pre prvého odberateľa;

- ruší sa limit pre základ dane vo faktúre vo výške 5 000 eur a viac pre dodanie poľnohospodárskych plodín a kovov – tzv. tuzemské samozdanenie;

- zavedenie oznamovacej povinnosti pri predaji nehnuteľností §38;

- úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku, pri zemne účelu jeho použitia v ochrannej dobe 20 rokov – sa rozširuje na všetky stavby (nielen budovy);

- rozšírenie možnosti daňového zástupcu pre zahraničné osoby a pre prípad nadobudnutia tovaru (nie len pre dovoz tovaru);

- rozšírenie možnosti vystavenia súhrnnej faktúry za nájom a dodávky elektriny, plynu vody a tepla za obdobie najviac 12 kalendárnych mesiacov aj odberateľovi, ktorý nie je usadený v Slovenskej republike;

- zavedenie povinnosť podávania súhrnného výkazu aj pre osoby registrované podľa § 7 a § 7a;

- zmena v uplatňovaní osobitnej úpravy DPH pre cestovné agentúry a cestovné kancelárie;

- zavedenie povinnosti vrátenia odpočítanej dane z platby zaplatenej pred dodaním v prípade, ak ku dňu deregistrácie neboli tovar alebo služba dodané;

- a iné.

 

Novela zákona o správe daní od 1. 1. 2018 – pripravované zmeny, napríklad:

- nový pojem index daňovej spoľahlivosti (hodnotenie daňového subjektu);

- zavedenie pravidiel a používania pre daňové tajomstvo;

- rozšírenie okruhu osôb s povinnosťou elektronickej komunikácie aj na fyzické osoby;

- možnosť vyhotovenia tzv. súhrnného protokolu Finančným riaditeľstvom SR;

- navrhuje sa, aby Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo zoznam daňových subjektov a výšku ich dane,  resp. výšku ich nadmerného odpočtu;

- a iné.

 

 

  

Harmonogram:

Nitra

 

08,30 – 09,00

prezentácia účastníkov školenia

09,00 – 11,00

prednáška

11,00 – 12,00

obedňajšia prestávka

12,00 – 15,00

prednáška spojená s diskusiou

 
Lektor: Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa SKDP, spoločnosť PKF Tax s. r. o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v  oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z príjmov právnických osôb a dani z pridanej hodnoty. Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH  a v Slovenskej komore audítorov ako asistent audítora. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť

 
ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Dátum a miesto konania:  20.11.2017   Nitra, Hotel Agroinštitút Nitra, Akademická 4, (pondelok)
 
Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame 3 dni pred konaním seminára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na seminári. Počet miest na seminári je obmedzený.

Potvrdenie účasti: Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

 

bez DPH    

20% DPH        

Celkom

Nitra

65,00 €  

13,00 €

78,00 €

 

 

 

 

 V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného seminára, prenájom priestorov, pracovné materiály, občerstvenie a teplý obed.  Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083  VS: 201117.

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 

 

 

Pozvánka

 

 

Prihláška

 

 


 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komory
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora