Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Kategória: ostatné oznamy Vydané dňa:10.10.2017 (625x prečítané)


Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.
 

Prioritná os:

4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

 

Špecifický cieľ:

4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

 

 

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ

vyčlenených na výzvu:

40 000 000.- EUR

 

Dátum vyhlásenia výzvy:  

29. 09. 2017

Typ výzvy: 

otvorená

Dátum uzavretia:

SO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  v prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu

 

 

 

 

Oprávnený žiadateľ:

mikro, malý a stredný podnik

Výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa:

15%

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola:

14.12.2017

 

Poradenstvokonzultácie:

Ing. Darina Voláková

Manažér pre informovanie a komunikáciu

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

Rázusova 2A, 949 01  N i t r a

tel.: +421/37/6925938

e-mail: darina.volakova@unsk.sk

 

 

 

 

Pôvodná informácia:

 

Riadiace dokumenty výzvy:

 

 Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora