Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
11.09.
2018
GDPR a zákon o ochrane osobných údajov v praxi
Kategória: semináre Vydané dňa:09.07.2018 (186x prečítané)

Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci so spoločnosťou Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina, Vás pozýva na odborný seminár

GDPR a zákon o ochrane osobných údajov v praxi

Miesto konania:

Hotel Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra

Dátum konania:

11. 09. 2018, (utorok)

Lektor:

JUDr. Marcela Macová, PhD.

 

 

      

            Viete, že:

• budete nanovo poučovať oprávnené osoby?
• potrebujete nové sprostredkovateľské zmluvy?
• bezpečnostná dokumentácia zostáva, len bude mať iné náležitosti?
• evidencia informačných systémov sa bude volať záznam o spracovateľských činnostiach?
• ruší sa oznámenie a osobitná registrácia?
• je možnosť získať certifikát o tom, že ste spoločnosť, ktorá dodržiava
 
ochranu osobných údajov?

 

 
Nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a európske nariadenie GDPR sú účinné od 25.5.2018. Vzhľadom na to, že nová legislatíva prináša nespočetný rad nových povinností, zorganizovali sme pre vás sériu školení, kde vás dôsledne informujeme o nových nariadeniach a povinnostiach, ktorým sa v blízkej budúcnosti určite nevyhnete. Na seminári sa budeme venovať komparácii pôvodného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, návrhu nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR.

Cieľom tohto seminára je poskytnúť účastníkom potrebné informácie o dôležitých zmenách v oblasti ochrany osobných údajov a pripraviť spoločnosti na bezproblémové zvládnutie nových pravidiel v praxi. Zároveň vás upozorňujeme, že od 25. 5. 2018 nemôže byť žiadna dokumentácia k ochrane osobných údajov vypracovaná podľa zákona č. 122/2013 Z. z.  Aj tieto a mnohé ďalšie potrebné informácie budú zodpovedané na seminári, kde máte možnosť otvorene diskutovať o nejasnostiach, ktoré z daných zmien vyplývajú. V rámci školenia vám tiež ozrejmíme v akom rozsahu sa na vás vzťahuje nariadenie GDPR a v akom nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov – keďže nie celý zákon sa vzťahuje na každý subjekt.

Program:

• Pramene práva (nariadenie, smernica, zákon, vykonávacie predpisy)

• Pojmy (osobný údaj, novinkou sú online identifikátory, rodné číslo po 25. 5. 2018, údaj o zdraví, profilovanie, pseudoanonymizácia a ďalšie nové)

• Subjekty spracúvania osobných údajov – tretia strana, príjemca, subdodávateľ

• Sprostredkovateľ a jeho nové povinnosti a nové náležitosti zmluvy

• Právne základy spracúvania osobných údajov (niektoré zaniknú a niektoré sa upravia)

• Monitorovanie priestorov kamerovým systémom – aké zmeny nastanú po 25. 5. 2018?

• Povinnosť informovania dotknutej osoby – od 25. 5. 2018 je nová povinnosť informovania
  o spracúvaní osobných údajov napr. aj zamestnancov

• Práva dotknutej osoby [právo na opravu, na vymazanie (zabudnutie), obmedzenie
  spracúvania, na prenosnosť údajov, namietať, namietať proti automatizovanému
  individuálnemu rozhodovaniu, vrátane profilovania]
• Bezpečnostné opatrenia – ako bude vyzerať bezpečnostná dokumentácia po 25. 5. 2018

• Štandardné opatrenia (vrátane poučení osôb spracúvajúcich osobné údaje)

• Špecifické opatrenia (bezpečnostné incidenty, oznamovacia povinnosť pri porušení
  ochrany osobných údajov voči Úradu na ochranu osobných  údajov, a to aj voči dotknutej
 
osobe, lehoty na oznámenie)

• Záznamy o spracovateľských činnostiach (niečo ako teraz evidencia). Ktorí
  prevádzkovatelia sú povinní ich vypracovať? Viete, že záznamy musí mať vypracované v
  určitých prípadoch aj sprostredkovateľ?

• Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a Povinná konzultácia s úradom na
  ochranu osobných údajov. Predtým bezpečnostný projekt, teraz posúdenie vplyvu na
  ochranu osobných údajov (ktoré subjekty sú povinné vypracovať posúdenie vplyvu,

 
obsah posúdenia vplyvu, konzultáciu a zákonné lehoty)

• Zodpovedná osoba (kto je povinný mať zodpovednú osobu, postavenie zodpovednej
  osoby a jej povinnosti). Môžete mať externú zodpovednú osobu? Ak to bude
  zamestnanec, kto môže a kto nemôže byť zodpovednou osobou?

• Cezhraničný prenos osobných údajov

• Postavenie, pôsobnosť a organizácia úradu

• Kódex správania, certifikát a akreditácia

• Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

 
Harmonogram

Nitra

 

08,30 – 09,00

prezentácia účastníkov školenia

09,00 – 11,00

prednáška

11,00 – 12,00

obedňajšia prestávka

12,00 – 15,00

prednáška spojená s diskusiou

Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD. - absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, obhájila rigoróznu prácu na tému Ochrana osobných údajov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium na  Univerzite Komenského na tému Ochrana osobných údajov. Zúčastňuje sa pravidelne na konferenciách a prednáša na tému ochrana osobných údajov, je autorkou komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov a mnohých článkov na tému ochrana osobných údajov. Od roku 2005 do februára 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Momentálne okrem toho, že má vlastnú spoločnosť DAPRO Consulting s. r. o., kde sa venuje profesionálne zodpovednej osobe, školeniam, poradenstvu, auditu, vypracovaniu dokumentácie podľa zákona o ochrane osobných údajov, vyučuje aj na Právnickej fakulte Univerzity Komenského predmet Ochrana osobných údajov.

 
ORGANIZAČNÉ POKYNY
Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame 3 dni pred konaním seminára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na seminári. Počet miest na seminári je obmedzený.
Potvrdenie účasti: Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.
Účastnícky poplatok:  za jednu osobu:

 

bez DPH    

20% DPH        

Celkom

Nitra

75,00 €  

  15,00 €

90,00 €

 V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného seminára, prenájom priestorov, pracovné materiály, občerstvenie, teplý obed.
Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083  VS: 110918.

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 
Pozvánka

 
 

Prihláška

 

 

 

 

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora