Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
04.09.
2018
Podnikateľská misia do mesta Perm, Ruská federácia
Kategória: misie Vydané dňa:01.08.2018 (129x prečítané)

Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne 04.-07. septembra 2018 podnikateľskú misiu do mesta Perm, Ruská federácia.
 

Dátum:

04. – 07. september 2018, (utorok - piatok)

Miesto:

Perm, Permský kraj, Ruská federácia

 

 

Cieľom účasti slovenských spoločností na podnikateľskej misii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia. Pre účastníkov bude pripravený atraktívny program pozostávajúci z B2B rokovaní s ruskými partnermi, ako aj z návštevy spoločností pôsobiacich v Permskom kraji.

 
Sektorové zameranie misie:

• Priemysel 4.0, • Inovácie, • Fotonika, • Strojárstvo, • Elektrické autobusy, • Ropný a plynový priemysel, • Chemický priemysel, • Poľnohospodárstvo, • Medicína, • Informačné technológie

Okrem odporúčaných odvetví a sektorov je vítaná aj účasť podnikateľských subjektov s iným zameraním predmetu svojej s cieľom rozvíjať svoje aktivity v Permskom kraji RF. V prípade, že má slovenská spoločnosť špeciálnu požiadavku na stretnutie s konkrétnou permskou firmou, je nutné túto skutočnosť uviesť v registračnom formulári.

Predbežný program:

4. september 2018

- príchod účastníkov do mesta Perm (individuálne prílety), individuálny program

5. september 2018

– biznis fórum, B2B rokovania a networking s permskými partnermi, stretnutie s honorárnym konzulom SR v Perme

6. september 2018

– návštevy ruských spoločností, individuálne stretnutia, možnosť odletu

7. september 2018

  odlet na Slovensko

 

 

 
V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:

• organizácia B2B stretnutí s relevantnými permskými partnermi
• konferenčné priestory spolu s technickým vybavením a občerstvením počas trvania B2B stretnutí
• preprava v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
• návšteva ruských spoločností
• asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie
• zabezpečenie a úhrada leteniek pre MSP mimo bratislavského kraja - letenky budú uhradené pre dvoch predstaviteľov spoločnosti (podmienkou je registrácia MSP spoločností mimo bratislavského kraja, ktoré sa zaregistrujú na misiu do 14. augusta 2018)

 

Podpora nezahŕňa:

• cestovné náklady (okrem MSP spoločností mimo bratislavského kraja, ktoré sa zaregistrujú na misiu do 14. augusta 2018)
• pobytové náklady
• iné náklady súvisiace s individuálnymi nadštandardnými požiadavkami

Ubytovanie:
V prípade záujmu zo strany podnikateľov agentúra SARIO môže zabezpečiť rezervácie ubytovania pre všetkých účastníkov v jednom hoteli v súvislosti s možným zjednodušením skupinových presunov. Náklady na ubytovanie si hradí každý účastník individuálne v plnej výške na mieste.

Rokovací jazyk: ruský

Víza: Vstup do Ruskej federácie ako aj opustenie územia je možný iba s platným cestovným pasom a platnými vízami. Platnosť cestovného dokladu nesmie byť kratšia ako 6 mesiacov odo dňa ukončenia platnosti víza.

 

REGISTRÁCIA PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY SO SÍDLOM MIMO BRATISLAVSKÉHO KRAJA

V prípade záujmu o účasť na podnikateľskej misii do mesta Perm, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 16. augusta 2018.

REGISTRÁCIA PRE OSTATNÉ PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY
V prípade, ak Vaša spoločnosť nespĺňa kritéria MSP so sídlom mimo BA kraja, prosím, v termíne do 16. augusta 2018, vyplňte tento registračný formulár.

 
Vyplnenie všetkých uvedených údajov je povinné a slúži pre potreby možného zabezpečenia poskytovaných služieb pre registrovaného účastníka a relevantnú identifikáciu zahraničného partnera zo strany SARIO.
Záujemca vyplnením registrácie potvrdzuje, že súhlasí so spracovaním a zverejnením uvedených údajov v agentúre SARIO, ktorá nakladá so zverenými informáciami v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; súhlasí s vytváraním a spracovaním zvukových, vizuálnych, audiovizuálnych záznamov z tohto podujatia; súhlasí so zaradením svojich údajov do elektronickej databázy agentúry SARIO, ako i s poskytnutím týchto údajov tretím osobám, ktoré prejavia záujem o obchodnú spoluprácu.

 

  

Pôvodná informácia:

 

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora