Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Výzva na podporu pracovných miest
Kategória: ostatné oznamy Vydané dňa:18.10.2018 (506x prečítané)

 
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Podpora pracovných miest

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) pre Operačný program „Ľudské zdroje“ vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov.
 

Investičná priorita:

3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpory mobility pracovnej sily

 

Špecifický cieľ:

3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby

 

Výška finančných prostriedkov:

zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených na výzvu

15.000.000.- EUR pre menej rozvinuté regióny EUR

 

Typ výzvy:

otvorená

Výzva vyhlásená od:

17.10.2018

 

Termín uzavretia 1. kola:

Termín uzavretia 2. kola:

Termín uzavretia 3. kola:

 

07.01.2018

28.02.2019

15.04.2019

 

Minimálna výška

príspevku na jednu ŽoNFP:

20.000.- €

 

 

Maximálna výška

 príspevku na jednu ŽoNFP:

200.000.- €

 

 

Poradenstvo a konzultácie:

 

Ing. Darina Voláková
Manažér pre informovanie a komunikáciu
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
Rázusova 2A, 949 01 Nitra
tel.: +421/37/6925938
e-mail: darina.volakova@unsk.sk

 

 

 

 

 

 

Text výzvy:

 

 

Znenie výzvy:
Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora