Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
19.02.
2019
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2018
Kategória: Aktivity Vydané dňa:04.02.2019 (99x prečítané)
 

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2018 (praktický príklad na tlačive)

Podávanie daňového priznania je už za rohom a s ním aj každoročné množstvo otázok spojených s jeho vypĺňaním. Uľahčite si tento proces a príďte na školenie vedené Ing. Vladimírom Ozimým, ktorý vás upozorní na dôležité lehoty, možnosti ich predĺženia a na vzore tlačiva ukáže, ako takéto priznanie vyplniť. Venovať sa okrem iného bude aj položkám, ktoré vplývajú na výšku základu dane, zostaveniu účtovnej závierky pre mikro, malú i veľkú účtovnú jednotku a upozorní vás na možné sankcie z nepodania účtovnej závierky. Počas seminára získate celý rad praktických tipov, ako na bezproblémové uzatvorenie účtovného a daňového roka 2018.

Miesto konania:

Hotel Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra

Dátum konania:

19. 02. 2019, (utorok)       

Lektor:

Ing. Vladimír  OZIMÝ

 

 

 

Program:

Daňové priznanie a účtovná závierka

o  Povinnosť podať daňové priznanie u právnických osôb

o  Zdaňovacie obdobie a lehoty na podanie daňového priznania (možnosť predĺženia lehoty)

o  Zmeškanie lehoty na podanie daňového priznania a riziká sankcií

o  Nesprávne podanie správcovi dane a riziká spojené s nesprávnym podaním

o  Opravné daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie a výzva na podanie daňového priznania

o  Sankcie spojené s rozdielom vyčísleným v daňovom priznaní a v dodatočnom daňovom priznaní (pokuta a úrok z omeškania)

 

Účtovná závierka vo väzbe na veľkostné kritérium ÚJ

o  Zostavenie a schválenie účtovnej závierky

o  Nesprávne údaje a oprava chýb, vplyv na podanie účtovnej závierky

o  Lehota na podanie účtovnej závierky

o  Zostavenie a schválenie účtovnej závierky, oznámenie o schválení účtovnej závierky

o  Riziká z nepodania účtovnej závierky z pohľadu právnickej osoby, pokuty a sankcie

o  Zverejnenie v registri účtovných závierok

 

Likvidácia a konkurz – špecifický model podávania daňového priznania a účtovnej závierky

o  Účtovné a zdaňovacie obdobie

o  Vyplatenie likvidačného zostatku

 

Elektronická komunikácia – povinnosť verzus právo

 

Uzavretie účtovného a daňového roka 2018 na praktických príkladoch

o  Účtovanie a daňové posúdenie výdavkov na reklamu, reklamné predmety a obchodné vzorky

o  Účtovné a daňové posúdenie tvorby, použitia a rozpustenia rezerv

o  Účtovné a daňové posúdenie tvorby, použitia a rozpustenia opravných položiek

o  Účtovné a daňové posúdenie odpisu pohľadávok

o  Účtovné a daňové posúdenie v prípade postúpenia pohľadávok

o  Predaj podniku a úprava základu dane v daňovom priznaní so zaúčtovaním

o  Záväzky po splatnosti a účtovno-daňový dosah

o  Špecifické výdavky daňovo uznané až po zaplatení a vplyv na základ dane

o  Používanie motorového vozidla aj na súkromné účely, účtovno-daňový aspekt a úprava základu dane, benefity zamestnancov verzus paušalizácia

o  Posúdenie daňových a účtovných odpisov

o  Predaj hmotného a nehmotného majetku a posúdenie zostatkovej ceny na daňový základ (účtovno-daňový aspekt) – príklad na posúdenie, ak je nehnuteľnosť tovarom a ak je dlhodobým majetkom

o  Predaj obchodného podielu a účtovno-daňový dosah

o  Špecifické výdavky testované na základ dane (nájom a odpis luxusných MV, členské príspevky)

o  Technické zhodnotenie na prenajatom majetku a vplyv na základ dane u prenajímateľa a nájomcu

o  Vybrané okruhy špecifických výdavkov (likvidácia tovaru, škoda, DPH ako náklad, škoda na cudzom majetku)

 

Uplatnenie daňovej straty v daňovom priznaní

Zápočet dane hradenej v zahraničí (zdroj príjmov v zahraničí)

Platenie preddavkov – výpočet, dodatočné DP a vplyv na preddavky

Asignačná daň pre neziskový sektor

Vyplatenie podielov na zisku a účtovno-daňový aspekt u právnických osôb

Harmonogram:

08,30 – 09,00

prezentácia účastníkov školenia

09,00 – 11,00

prednáška

11,00 – 12,00

obedňajšia prestávka

12,00 – 15,00

prednáška spojená s diskusiou

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy  a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov.

 
ORGANIZAČNÉ POKYNY
Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame 3 dni pred konaním seminára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na seminári. Počet miest na seminári je obmedzený.
Potvrdenie účasti: Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

 

bez DPH    

20% DPH        

Celkom

Nitra

70,00 €  

14,00 €

84,00 €

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného seminára, prenájom priestorov, pracovné materiály, občerstvenie, teplý obed a publikácia Zákon o účtovníctve. Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083  VS: 190219.
Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 

Pozvánka


Prihláška
 

 

 Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora