Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
18.01.
2019
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2018 a zmeny v účtovníctve od 1. 1. 2019
Kategória: Aktivity Vydané dňa:03.01.2019 (84x prečítané)

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2018 a zmeny v účtovníctve od 1. 1. 2019

Na školení s Ing. Máriou Horváthovou získate podrobný návod, ako bez chýb a s prihliadnutím na všetky najnovšie zmeny zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve za rok 2018. V priebehu seminára sa zameriame na konkrétne závierkové účtovné prípady, inventarizáciu majetku alebo na zostavenie súvahy a výkazu ziskov a strát. Okrem základných vedomostí, ktoré potrebuje poznať každá účtovná jednotka účtujúca v sústave podvojného účtovníctva získate aj vzorové poznámky mikro účtovnej alebo malej účtovnej jednotky. Chýbať na školení nebudú ani vybrané problémy a oprava chýb predošlých účtovných období. Súčasťou školenia je aj prehľad zmien v účtovníctve účinných od 1. 1. 2019.


Miesto konania:

Hotel Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra

Dátum konania:

18. 01. 2019, (piatok)            

Lektor:

Ing. Mária Horváthová

 

 

Program:

Účtovanie o majetku a záväzkov v priebehu účtovného obdobia

o   Dlhodobý majetok; oceňovanie, správne zaradenie majetku, odpisovanie; vybraný pohľad podľa zákona o dani z príjmov

o   Zákazková výroba, zákazková výstavba nehnuteľnosti na predaj, výstavba nehnuteľností na predaj, obstaranie nehnuteľností na predaj

o   Nad niektorými osobitosťami účtovania zásob; vplyv na základ dane právnických osôb

o   Krátkodobý finančný majetok

o   Oceňovanie pohľadávok, vrátane pohľadávok v cudzej mene, opravné položky, postúpenie pohľadávok, odpis pohľadávok; rozdielnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov

o   Pohľadávky a záväzky voči spoločníkom, prepojené účtovné jednotky, podielová účasť

o   Záväzky, osobitne rezervy

Pohľad na položky vlastného imania; prerozdelenie vlastného imania, zvyšovanie a zníženie základného imania a ostatných zložiek vlastného imania; fondy tvorené zo zisku (ustanovenia Obchodného zákonníka z pohľadu účtovníctva  obchodnej spoločnosti)

Účtovanie o zistených chybách v minulých účtovných obdobiach; dodatočné odvody dane z príjmov právnických osôb

Riadna účtovná závierka za rok 2018 podľa veľkostných skupín účtovných jednotiek

o  Časová a vecná súvislosť s účtovným obdobím (vrátane rezerv, nevyfakturovaných dodávok, kurzové rozdiely, účty časového rozlišovania)

o   Oceňovanie majetku a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (reálna hodnota, opravné položky); k niektorým otázkam z pohľadu zákona o dani z príjmov

o   Inventarizácia, závierkové a upravujúce závierkové operácia

Súvaha a výkaz ziskov a strát so zameraním na mikro účtovnú jednotku a malú účtovnú jednotku; prechod z mikro účtovnej jednotky na malú účtovná jednotku a opačne

Vzorové poznámky mikro účtovnej jednotky a malej účtovnej jednotky

Vybrané osobitosti veľkej účtovnej jednotky

Prehľad zmien v účtovníctve podnikateľov od 1.1.2019

 


Harmonogram:

08,30 – 09,00

prezentácia účastníkov školenia

09,00 – 11,00

prednáška

11,00 – 12,00

obedňajšia prestávka

12,00 – 15,00

prednáška spojená s diskusiou

 
Lektor:  Ing. Mária Horváthová - dlhoročná odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľov. Audítorka Slovenskej komory audítorov a IFRS expert. Členka metodickej komisie účtovných štandardov Slovenskej komory audítorov. Lektorka a autorka odborných článkov.

ORGANIZAČNÉ POKYNY
Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame 3 dni pred konaním seminára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na seminári. Počet miest na seminári je obmedzený.

Potvrdenie účasti: Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

 

bez DPH    

20% DPH        

Celkom

Nitra

65,00 €  

13,00 €

78,00 €

 
V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného seminára, prenájom priestorov, pracovné materiály, občerstvenie, teplý obed a publikácia Zákon o účtovníctve. Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083  VS: 180119.

 
Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.skPozvánka


Prihláška
Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora