Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
21.02.
2019
GDPR a zákon o ochrane osobných údajov v praxi
Kategória: semináre Vydané dňa:07.01.2019 (107x prečítané)

Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci so spoločnosťou Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina, Vás pozýva na odborný seminár

GDPR a zákon o ochrane osobných údajov v praxi
 

Miesto konania:

Hotel Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra

Dátum konania:

21. 02. 2019, (štvrtok)

Lektor:

JUDr. Marcela Macová, PhD.

 

 

          

Viete:

• ako má vyzerať poverenie pre oprávnené osoby?

• ako má vyzerať sprostredkovateľská zmluva od 25. 5. 2018?

• že bezpečnostná dokumentácia zostáva, len bude mať iné náležitosti?

• ako má vyzerať záznam o spracovateľských činnostiach?

• o možnosti získať certifikát, ak ste spoločnosť, ktorá dodržiava ochranu osobných údajov?

• čo sú to balančné testy?

• čo všetko máte mať vypracované, aby ste boli v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov?

• ako má vyzerať označenie monitorového priestoru?

   Nový zákon o ochrane osobných údajov a nariadenie GDPR priniesli v roku 2018 do oblasti spracúvania osobných údajov výrazné zmeny. Z pohľadu Úradu na ochranu osobných údajov SR, Európskeho výboru na ochranu osobných údajov a aplikačnej praxe však došlo k niekoľkým zmenám názorov, ktoré sa týkajú už platných nariadení a skutočností od 25. 5. 2018. Úrad vydal viaceré nové usmernenia týkajúce sa zákonnosti, e-shopov alebo k tomu, či sa na fyzickú osobu, ako živnostníka, vzťahujú predpisy o ochrane osobných údajov alebo nie. Taktiež pôvodné vzory, ktoré sa použili v máji 2018, boli v niektorých častiach pozmenené.

   Všetky dôležité informácie o úpravách, ktoré po 25. 5. 2018 nastali si spresníme na seminári, kde máte zároveň možnosť otvorene diskutovať o nejasnostiach, ktoré z daných zmien vyplývajú. V rámci programu vám tiež ozrejmíme, čo je to „dokumentácia podľa GDPR", aké sú jej náležitosti a čo všetko obsahuje tvorba takejto dokumentácie. Chýbať nebude ani množstvo praktických príkladov, pomocou ktorých si spolu prejdeme všetky podstatné ustanovenia zákona a nariadenia GDPR, a pomocou ktorých vás informujeme, na čo si musíte dať pozor alebo čo je považované za „súlad" s GDPR.
 
          Program:

• Pramene práva (nariadenie, smernica, zákon, vykonávacie predpisy)

• Pojmy (osobný údaj, novinkou sú online identifikátory, rodné číslo po 25. 5. 2018, údaj o zdraví, profilovanie, pseudoanonymizácia a ďalšie nové)

• Subjekty spracúvania osobných údajov – tretia strana, príjemca, subdodávateľ

• Sprostredkovateľ a jeho nové povinnosti a nové náležitosti zmluvy

• Právne základy spracúvania osobných údajov (niektoré zaniknú a niektoré sa upravia)

• Monitorovanie priestorov kamerovým systémom

• Povinnosť informovania dotknutej osoby

• Práva dotknutej osoby [právo na opravu, na vymazanie (zabudnutie), obmedzenie
  spracúvania, na prenosnosť údajov, namietať, namietať proti automatizovanému
  individuálnemu rozhodovaniu, vrátane profilovania
• Bezpečnostné opatrenia – ako bude vyzerať bezpečnostná dokumentácia po 25. 5. 2018

• Štandardné opatrenia (vrátane poverení osôb spracúvajúcich osobné údaje)

• Špecifické opatrenia (bezpečnostné incidenty, oznamovacia povinnosť pri porušení
  ochrany osobných údajov voči Úradu na ochranu osobných  údajov, a to aj voči dotknutej
 
osobe, lehoty na oznámenie)

• Záznamy o spracovateľských činnostiach – viete, že záznamy musí mať vypracované v určitých prípadoch aj sprostredkovateľ?

• Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a Povinná konzultácia s úradom na
  ochranu osobných údajov. Povieme si, ktoré subjekty sú povinné vypracovať posúdenie vplyvu, obsah posúdenia vplyvu, konzultáciu a zákonné lehoty

• Zodpovedná osoba (kto je povinný mať zodpovednú osobu, postavenie zodpovednej
  osoby a jej povinnosti). Môžete mať externú zodpovednú osobu? Ak to bude
  zamestnanec, kto môže a kto nemôže byť zodpovednou osobou?

• Cezhraničný prenos osobných údajov  

• Postavenie, pôsobnosť a organizácia úradu

• Kódex správania, certifikát a akreditácia

• Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

• Diskusia

 
Bonus: vzor sprostredkovateľskej zmluvy, informačnej povinnosti

 
          Harmonogram

Nitra

 

08,30 – 09,00

prezentácia účastníkov školenia

09,00 – 11,00

prednáška

11,00 – 12,00

obedňajšia prestávka

12,00 – 15,00

prednáška spojená s diskusiou

 
Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD. - absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, obhájila rigoróznu prácu na tému Ochrana osobných údajov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium na  Univerzite Komenského na tému Ochrana osobných údajov. Zúčastňuje sa pravidelne na konferenciách a prednáša na tému ochrana osobných údajov, je autorkou komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov a mnohých článkov na tému ochrana osobných údajov. Od roku 2005 do februára 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Momentálne okrem toho, že má vlastnú spoločnosť DAPRO Consulting s. r. o., kde sa venuje profesionálne zodpovednej osobe, školeniam, poradenstvu, auditu, vypracovaniu dokumentácie podľa zákona o ochrane osobných údajov, vyučuje aj na Právnickej fakulte Univerzity Komenského predmet Ochrana osobných údajov.

 
ORGANIZAČNÉ POKYNY

Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame 3 dni pred konaním seminára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na seminári. Počet miest na seminári je obmedzený.

Potvrdenie účasti: Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

 

bez DPH    

20% DPH        

Celkom

Nitra

70,00 €  

  14,00 €

84,00 €

 V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného seminára, prenájom priestorov, pracovné materiály, občerstvenie, teplý obed.  Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083  VS: 210219.

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

  

Pozvánka

 
 

 

Prihláška

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora