Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
04.06.
2019
Podnikateľská misia do Moskvy
Kategória: Aktivity Vydané dňa:07.02.2019 (225x prečítané)

Podnikateľská misia do Moskvy spojená s návštevou environmentálneho veľtrhu WasteTech 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne 4. – 6. júna 2019 podnikateľskú misiu do Moskvy, RF, spojenú s návštevou environmentálneho fóra WasteTech.

Dátum:

04. – 06. jún 2019

Miesto:

Rusko, Moskva

Organizátor:

SARIO, Národný projekt

Kontakt:

Samuel Čellár,

E: samuel.cellar@sario.sk,

M: +421 908 616 193

V Ruskej federácii, ktorá ročne vyprodukuje približne 70 miliónov ton odpadu, nebola problematika recyklácie až donedávna riešená. Jej akútnosť začína byť v súčasnosti registrovaná aj na najvyššej úrovni, čoho dôkazom je aj v roku 2017 schválené nariadenie prezidenta Ruskej federácie O stratégii ekologickej bezpečnosti Ruskej federácie do roku 2025 kladúcej dôraz na triedenie a recykláciu odpadov, okrem iného prostredníctvom poskytovania štátnej podpory spoločnostiam zaoberajúcim sa danou problematikou. Ruská federácia sa taktiež začína angažovať v zamedzovaní znečisťovania povrchových a podzemných vôd, znižovaní znečistenia ovzdušia, ako aj v ochrane biodiverzity suchozemských a morských ekosystémov. Zelené technológie v Ruskej federácii predstavujú pomerne neprebádaný a perspektívny trh schopný poskytnúť slovenským spoločnostiam priestor realizovať sa. 

Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja. V prípade, ak nespadáte do vyššie uvedenej cieľovej skupiny, ale máte záujem o účasť na danom podujatí, prosíme, aby ste nás kontaktovali.

Sektorové zameranie podnikateľskej misie:

o   Odpadového hospodárstvo a recyklácia

o   Environmentálne technológie

o   Obnoviteľných zdroje energieCieľom účasti slovenských spoločností na podnikateľskej misii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a nadviazať obchodné kontakty so zahraničnými partnermi za účelom uzatvorenia obchodných kontraktov.

Pre účastníkov bude pripravený atraktívny program pozostávajúci z B2B rokovaní s ruskými obchodnými partnermi, sprievodný doplnkový program, ako aj návšteva environmentálneho fóra WasteTech, ktoré je jedným z najpopulárnejších výstavných podujatí v oblasti odpadového hospodárstva, environmentálnych technológií a obnoviteľných zdrojov energie v Ruskej federácii, SNŠ a pobaltských krajinách. Očakáva sa, že v roku 2019 sa na veľtrhu zúčastní viac než 250 organizácií z 25 krajín. Podrobnejšie informácie o veľtrhu sú dostupné na webovej stránke fóra.

 
V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:
· organizácia B2B stretnutí s relevantnými ruskými partnermi,
· konferenčné priestory spolu s technickým vybavením a občerstvením počas trvania B2B stretnutí,
· preprava v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie,
· návšteva ruských spoločností,
· asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie,
· zabezpečenie a úhrada leteniek ako aj vstupných poplatkov na fórum WasteTech pre MSP so sídlom mimo Bratislavského kraja – letenky budú uhradené pre maximálne dvoch predstaviteľov každej spoločnosti (podmienkou je registrácia MSP spoločností so sídlom mimo Bratislavského kraja)

 
Podpora nezahŕňa:
· pobytové náklady,
· iné náklady súvisiace s individuálnymi nadštandardnými požiadavkami,

V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa na predmetnom podujatí, Vás prosíme vyplniť predbežnú registráciu. Táto registrácia je nezáväzná, slúži predovšetkým na zistenie predbežného záujmu o uvedené podujatie. O možnosti záväznej registrácie/spustení záväznej registrácie na podujatie Vás budeme informovať.

 

PREDBEŽNÁ REGISTRÁCIA

   
Pôvodná informácia

 Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora