Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
13.09.
2019
Špeciality z daňovej kuchyne v roku 2019
Kategória: semináre Vydané dňa:01.07.2019 (173x prečítané)

Získajte tie najlepšie recepty (odporúčania) na daňovú problematiku od Ing. Vladimíra Ozimého. Na tomto netradičnom seminári vás zoznámime s horúcimi témami a riešeniami najproblematickejších oblastí v DPH a dane z príjmov na Slovensku, ktoré namieša váš obľúbený daňový poradca podľa aktuálne najvyhľadávanejších otázok súvisiacich s danou problematikou v praxi. Variť sa bude zahorúca, a preto neváhajte a príďte si aj vy po praktické odpovede a množstvo užitočných daňových trikov.
 

Miesto:

Hotel Agroinštitút Nitra, Akademická č. 4, Nitra

Dátum:

13.09.2019 (piatok)

Lektor:

Ing. Vladimír Ozimý

 

 

 
Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

• Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní
• Online publikáciu: Zákon o dani z príjmov, zákon o daní z pridanej hodnoty, zákon o správe daní, zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
• Videoškolenie: Daňový výdavok v roku 2019

 

Program:

 

• Menu č. 1 – Špecifické výdavky spojené s pracovnou cestou

• výdavky na stravovanie na pracovnej ceste pre zamestnancov a daňový výdavok

  zamestnávateľa

• nárokovateľné a dobrovoľné náhrady vyplácané zamestnancovi a vplyv na základ

  dane u zamestnávateľa a zamestnanca (stravné nad limit, poskytnutie    

  špecifických hotelových služieb, napr. ako wellness...)

• výdavky na ubytovanie hradené za tretie osoby a princíp daňového výdavku

  verzus metodický prístup finančnej správy

• právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z výdavkov na pracovnej ceste

• zahraničné pracovné cesty a DPH ako daňový výdavok

• cestovný príkaz ako dôkazný prvok ustátia daňového výdavku

• konateľ a spoločník na pracovnej ceste – práva, povinnosti a vplyv na základ dane

 

• Menu č. 2 – Nesplácanie záväzkov a dosah na základ dane, pohľadávky po splatnosti

• neuhradené záväzky a úprava základu dane

• odpis neuhradených záväzkov a vplyv na základ dane

• odpis neuhradených záväzkov, ktoré boli predmetom úpravy základu dane pri vzniku (napr. nájomné), a vplyv na základ dane

• prevzatie záväzku a inovácia záväzku a vplyv na základ dane

• opravná položka, postúpenie a odpis pohľadávky

 

Menu č. 3 – Vlastné imanie obchodnej spoločnosti a vplyv ich použitia na zdanenie spoločníkov

• tvorba, zvýšenie a zníženie základného imania a vyplatenie spoločníkom (daňovo- účtovný aspekt)

• tvorba, vyplatenie kapitálových fondov z príspevkov (413)

• použitie nerozdelených ziskov na zvýšenie základného imania alebo kapitálových fondov, dosah na spoločníka

• dividendy a daňovo- odvodový dosah na spoločníka

• vyplatenie dividendy konateľovi, ktorý nie je spoločníkom, a vplyv na zdanenie

• vyplatenie dividendy členovi štatutárnych orgánov, ktorý nie je spoločníkom, a vplyv na zdanenie, princípy zrážkovej dane

 

•Menu č. 4 – Podpora predaja z účtovno-daňového hľadiska, reklamné predmety a obchodné vzorky

• reklamná súťaž a vyplatenie výhry pre účastníkov súťaže (účtovno-daňový aspekt, daň z príjmov a DPH) – bezplatné dodanie tovaru a služby

• reklamné predmety z účtovno-daňového hľadiska (vrátane DPH)

obchodné vzorky z účtovno-daňového hľadiska (vrátane DPH)

 

• Menu č. 5 – Vybrané špecifické výdavky z daňového a účtovného hľadiska

• prvé zimné pneumatiky a vplyv na ocenenie majetku

• refakturácia nedaňových výdavkov a vplyv na základ dane u daňovníka

• refakturácia verzus prechodná položka na účely DPH

• technické zhodnotenie verzus oprava

• licencie ako dlhodobý nehmotný majetok a daňová uznateľnosť odpisu

 

• Menu č. 6 – Oprava základu dane z pohľadu dane z príjmov a DPH

oprava chýb minulých účtovných období a dosah na základ dane a účtovný princíp

• oprava základu dane podľa § 25 (objektívna skutočnosť) ZoDPH

• oprava základu dane (subjektívna chyba z pohľadu DPH)

• zrušenie faktúry z dôvodu nesplácania faktúr a vplyv na základ dane a DPH

 

 

 

 
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý -  člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam zákazníkov.

Harmonogram:

8.30 –   9.00

prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 11.00

prednáška

11.00 – 12.00

obedňajšia prestávka

12.00 – 15.00

prednáška spojená s diskusiou

 
Organizačné pokyny

Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame 3 dni pred konaním seminára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na seminári. Počet miest na seminári je obmedzený. Potvrdenie účasti: Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

 

bez DPH    

20% DPH        

Celkom

Nitra

70,00 €  

  14,00 €

84,00 €

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného seminára, prenájom priestorov, pracovné materiály, občerstvenie, teplý obed. Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083  VS: 130919.

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 

 
 

Pozvánka

 
 
Prihláška

  

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora