Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
26.11.
2019
GDPR a aplikačná prax s odstupom roka z pohľadu kontrolóra-zmena termínu
Kategória: semináre Vydané dňa:29.07.2019 (268x prečítané)

 

Cieľom tohto školenia je poskytnúť Vám praktické informácie a rady ako nastaviť spracúvanie osobných údajov tak, aby bolo v súlade s novou legislatívou. Súčasťou školenia je aj diskusia, v rámci ktorej budete mať príležitosť prezentovať vlastné problémy a hľadať riešenia spoločne s lektorkou.
 

Miesto konania:

Hotel Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra

Dátum konania:

26. 11. 2019, (utorok)

Lektor:

Mgr. Irena Hudecová

 

 

Už je tomu vyše roka, čo dozorné orgány kontrolujú súlad spracúvania osobných údajov s GDPR.

Program

 Chcete vedieť, aké pokuty doposiaľ uložili?
• Poznáte najčastejšie pochybenia firiem pri spracúvaní osobných údajov?
• Viete, ako je to s oznámením porušenia ochrany osobných údajov dozornému orgánu? Znamená automaticky kontrolu zo strany úradu?
• Viete, aké sú vaše práva a povinnosti počas kontroly?
• Viete, aké sú povinnosti kontrolného orgánu?
• Viete aký má vplyv výsledok kontroly na možné udelenie pokuty kontrolovanej osobe zo strany dozorného orgánu?
• Aké pokuty Vám môže úrad v priebehu kontroly uložiť?
• Zaujíma Vás, ako efektívne predísť možným pokutám?
• Poznáte názor Výboru na spracúvanie osobných údajov kamerami?
• Spracúvate biometrické údaje zamestnancov na účely ich dochádzky?
• Viete kedy využiť oprávnený záujem? Ako urobiť porovnávací test a aké procesy je nevyhnutné v súvislosti s oprávneným záujmom nastaviť?
• Ako si transparentne splniť svoju informačnú povinnosť?
• Na čo sa zamerať v súvislosti s Vaším sprostredkovateľom?
• Aké pravidlá sa vzťahujú na Vašu marketingovú databázu?
• Zaujímalo by Vás, čo Vás v najbližšom období v oblasti ochrany osobných údajov čaká?

Súčasťou školenia je aj diskusia, v rámci ktorej budete mať príležitosť prezentovať vlastné problémy a hľadať riešenia spoločne s lektorkou.

Lektor: Mgr. Irena Hudecová – špecializuje na problematiku ochrany osobných údajov. V tejto oblasti má niekoľkoročné skúsenosti, a to tak z pozície advokátky ako aj inšpektorky Úradu na ochranu osobných údajov SR. Podieľala sa na príprave všeobecného nariadenia o ochrane údajov ako aj na tvorbe nového zákona o ochrane osobných údajov. V roku 2017 sa ako členka kontrolného tímu vybraného Európskou komisiou zúčastnila medzinárodnej kontroly Schengenského informačného systému iného členského štátu EÚ. V tomto istom roku na základe nominácie od Európskej komisie školila zástupcov Úradu na ochranu osobných údajov v Macedónsku, ako správne nastaviť skúšky pre zodpovednú osobu a overiť ich kvalifikáciu. P. Hudecová pravidelne prednáša na odborných fórach a konferenciách. Je hlavnou autorkou veľkého komentára „Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov / GDPR“, ktorý ponúka nielen praktický pohľad na všetky dôležité výkladové problémy, ale aj viac ako 150 odkazov na súvisiacu judikatúru Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva a viac ako 150 príkladov z praxe vysvetľujúcich jednotlivé inštitúty.

Harmonogram:

Nitra

 

08,30 – 09,00

prezentácia účastníkov školenia

09,00 – 11,30

prednáška

11,30 – 12,30

obedňajšia prestávka

12,00 – 15,00

prednáška spojená s diskusiou

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame 3 dni pred konaním seminára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na seminári. Počet miest na seminári je obmedzený.
Potvrdenie účasti: Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:
  za jednu osobu

 

bez DPH    

20% DPH        

Celkom

Nitra

75,00 €  

  15,00 €

90,00 €

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:  Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní.

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného seminára, prenájom priestorov, pracovné materiály, občerstvenie, teplý obed. Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083  VS: 240919.

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk
Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora