Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
29.10.
2019
Pripravované zmeny (DPH, DzP) od 1. 1. 2020 a vybrané problémy v praxi
Kategória: semináre Vydané dňa:07.10.2019 (31x prečítané)

Pripravované zmeny (DPH, DzP) od 1. 1. 2020 a vybrané problémy v praxi

 

Aj v roku 2020 čaká na daňovníkov množstvo noviniek. Kompletný prehľad o aktuálnych problémoch v praxi a tiež zmenách v daňových zákonoch získate na školení s obľúbeným daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým. Nepremeškajte toto praktické školenie, počas ktorého detailne porovnáme súčasnú s pripravovanou legislatívou a pripravíme vás na bezproblémové zvládnutie nových povinností platných pre rok 2020.

Miesto:

Hotel Agroinštitút Nitra, Akademická č. 4, Nitra

Dátum:

29.10.2019 (utorok)

Lektor:

Ing. Vladimír Ozimý

 

 


Program:

 

• Zmeny v zákone č. 222/2004 Z. z. o DPH (navrhované od 1. 1. 2020 a porovnanie

  sumár? od 1. 1. 2019)

• Zmeny v oblasti obratu pre účely zákonnej registrácie

• Zavedenie režimu call-off stock a s tým spojené povinnosti uvádzania skutočností v   daňovom priznaní k DPH a súhrnnom výkaze (zmeny v tlačivách)

• Zmeny v oblasti intrakomunitárneho dodania tovaru (na strane dodávateľa a odberateľa)

• Reťazové obchody a zavedenie posudzovania prepravy v reťazci, kde prepravu zabezpečuje prostredná zdaniteľná osoba

• Bezplatné dodanie tovaru  a zmeny v oblasti dodávok pri tovare  s obstarávacou cenou nižšou ako 1 700 € vrátane a dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok

• Úprava vymedzenia sumy, z ktorej sa odvádza DPH pri zrušení registrácie pre daň

• Zmeny v oblasti definície ubytovacích služieb na účely zníženej sadzby DPH 10 %.   Prenájom verzus ubytovacia služba

• Zavedenie oslobodenia od dane pri dodaní tovaru a služieb súvisiacich s týmto tovarom, ktorý je prepustený do colného režimu colné uskladňovanie alebo je v osobitnom sklade

• Zavedenie oslobodenie od dane v colnom sklade, v osobitnom sklade a v daňovom sklade

• Oprava odpočítanej dane zo služieb vykonaných na investičnom majetku, ktoré viedli k trvalému zvýšeniu hodnoty tohto investičného majetku. Otázka obstarania investičného majetku formou finančného prenájmu a sledovanie zmeny účelu pri takomto majetku

• Zmeny v oblasti využívania hnuteľného investičného majetku aj na iný účel ako podnikanie

• Zmeny v oblasti služieb cestovného ruchu

• Zmeny v oblasti záznamovej povinnosti

 

• Zmeny v daňových zákonoch od 1. 1. 2019 a od 1. 1. 2020

•Zosumarizovanie zmien od 1. 1. 2019 (daňový bonus, inštitút štipendií, zrušenie poplatku reťazcom, vyplácanie 13. a 14. platu, daňovo uznané výdavky po zaplatení)

•Zavedenie kategórie mikrodaňovníkov a jednoduchšie pravidlá pre nich (platné od 1.1.2021)

• Zmeny v oblasti odpisovania majetku –  rýchlejšie odpisovanie elektromobilov - zavádza sa nová odpisová skupina

• Možnosť prerušenia odpisovania

• Zmeny v oblasti odpočítania daňovej straty

• Možnosť elektronickej komunikácie medzi zamestnancom a zamestnávateľom, zmeny v komunikácii (administratívna komunikácia ako podpisovanie vyhlásenia atď.)

• Zmeny v oblasti výdavkov, ktoré sú daňovo uznané až po ich zaplatení (významné zmeny posúdenia daňových výdavkov po zaplatení ako sprostredkovateľská odmena, obstarávacie náklady...)

• Zmeny v oblasti výpožičky a zmeny vo väzbe na aplikačnú prax ako formy, šablóny... (odpisovanie, daňové a nedaňové výdavky)

• Zmeny v oblasti zdanenia hybridných nesúladov

• Zmeny v oblasti platenia preddavkov na daň z príjmov u fyzických osôb a právnických osôb (zmeny v definícii poslednej známej daňovej povinnosti, výška povinnosti platenia preddavkov)

• Zmeny v oblasti zaokrúhľovania

• Zmeny v registrácii daňovníkov ako povinnosť na strane správcu dane, ako aj daňovníka

• Zmeny u fyzickej osoby zo závislej činnosti (oslobodené plnenia ako preprava, ubytovanie, benefity...)

• Zmeny u fyzickej osoby oslobodené od dane z príjmov podľa § 9 ZDP (napr. náhrada príjmu pri strate zdaniteľného príjmu pri strate funkčnosti 40 % a viac)

• Zmeny v oblasti uplatňovania základu dane u fyzických osôb

• Zmeny v oblasti uplatňovania nových sadzieb dane z príjmov u právnickej osoby a fyzickej osoby (zavádza sa nová sadzba dane 15 %, kto a kedy, sa dozvieme na školení)

• Zmeny v oblasti nepeňažných a peňažných plnení pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti od držiteľa (kto, kedy a ako, sa dozvieme na školení)

• Zmeny v oblasti nedaňových výdavkov ako zmluvné pokuty, úroky z omeškania, likvidácia potravinového tovaru, výpožičky

• Zmeny v oblasti definície základných pojmov ako vklad, mikrodaňovník...

• Zmeny v oblasti zdanenia zahrničných osôb v tuzemsku. Zdanenie licenčných poplatkov, nájmu hnuteľných vecí a zmeny vo väzbe časového testu na oslobodenie od dane z príjmov (§ 13) a zrážková daň

• Zmeny v oblasti definície dividend vo väzbe na kapitálový fond (vyplatenie do zahraničia a zrážková daň)

• Ostatné zmeny

 

• Vybrané problémy v praxi v daňovo-účtovných princípoch

• Nadobudnutie motorového vozidla z EÚ a povinnosť registrácie v tuzemsku zdaniteľnou osobou (nie platiteľom) a nesplnenie si tejto povinnosti – vplyv na DPH

• Prefakturácia nedaňových výdavkov a daňovo-účtovný dosah

• Skončenie nájomného vzťahu a vysporiadanie technického zhodnotenia u prenajímateľa a nájomcu z pohľadu DPH, dane z príjmov a účtovníctva

• Zimné pneumatiky a prístup FRSR k tejto téme

• Tvorba kapitálových fondov, základného imania a daňový dosah pri vyplatení (znížení) imania na spoločnosť a spoločníka

• Obstaranie majetku formou finančného prenájmu a dosah z pohľadu dane z príjmov, DPH a účtovné princípy pri predaji takéhoto majetku

• Pôžičky do spoločnosti od závislej osoby, pravidlo nízkej kapitalizácie a daňovo-účtovný dosah

 

 

 

 
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý -  člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam zákazníkov.

Harmonogram:

8.30 –   9.00

prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 11.00

prednáška

11.00 – 12.00

obedňajšia prestávka

12.00 – 15.00

prednáška spojená s diskusiou


Organizačné pokyny

Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame 3 dni pred konaním seminára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na seminári. Počet miest na seminári je limitovaný. Potvrdenie účasti: Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

 
Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

 

bez DPH    

20% DPH        

Celkom

Nitra

70,00 €  

  14,00 €

84,00 €

 
V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného seminára, prenájom priestorov, pracovné materiály, občerstvenie, teplý obed. Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083  VS: 2910919.

 
Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail:
ivan.belka@sopk.sk

 

Pozvánka

 

 

Prihláška

 

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora