Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
11.03.
2020
DPH a daň z príjmov od 1. 1.2020.. ***STORNO***COVID-19***
Kategória: semináre Vydané dňa:15.01.2020 (129x prečítané)

Z dôvodu zákazu hromadných podujatí spôsobených šírením COVID-19 (koronavírus), odporúčame záujemcom o podujatia NRK SOPK sledovať aktuálne informácie, ktoré sú uverejňované na stránkach Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky: http://www.uvzsr.sk/ .
Informovať o konaní konkrétnych podujatí sa môžete aj na telefónnom čísle: +421 37 6535 466. 

Ďakujeme za pochopenie.

Pracovníci NRK SOPK 

DPH a daň z príjmov od 1. 1.2020 a ich aplikácia do praxe s Ing. Vladimírom Ozimým

Kompletný prehľad o legislatívnych novinkách v zákone o DPH a v zákone o dani s príjmov, tentoraz s účinnosťou od 1. 1. 2020, vám tradične začiatkom roka prinášame aj pod vedením Ing. Vladimíra Ozimého. Cieľom školenia je podrobne vás informovať o jednotlivých nariadeniach a pomôcť vám tieto ustanovenia uplatniť vo svojej praxi. V rámci programu sa dozviete, čomu treba venovať zvýšenú pozornosť hneď v prvých mesiacoch a nadobudnete aj ďalšie praktické vedomosti, ktorými by ste pri podnikaní ako fyzická či právnická osoba mali disponovať. Zo školenia si tradične môžete odniesť celý rad praktických informácií, vďaka ktorým budete plne pripravení zvládnuť nové povinnosti v roku 2020. Školenie je zároveň spojené s otvorenou diskusiou, v rámci ktorej si môžete ozrejmiť všetky vaše nejasnosti týkajúce daňovej a účtovnej problematiky.
 

Miesto:

Hotel Agroinštitút Nitra, Akademická č. 4, Nitra

Dátum:

11.03.2020 (streda)

Lektor:

Ing. Vladimír Ozimý

 

 

Program:

Daň z príjmov

• Výdavky daňovo uznané po zaplatení a zahrnovanie do základu dane
  (účtovno-daňový dosah)
  
- sprostredkovateľské odmeny
   - normy a certifikáty
   - zmluvné pokuty a penále
   - nájomné
   - štúdie
   - poradenské a právne služby
   - reklamné služby a daň z poistenia
   - sponzorské

• Odpisovanie majetku
  - zavedenie novej odpisovej skupiny
  - odpisy nehmotného majetku
  - odpisy hmotného majetku s aspektmi daňového zákona (prenájom, prerušenie, predaj)
  - zaokrúhľovanie daňových odpisov

• Dividendy od 1. 1. 2020 z daňového hľadiska
  - čo sa považuje za dividendu a dosah na zdanenie

• Predaj obchodného podielu  a daňový dosah
  - kedy sa dividenda zdaňuje a čo je možné uplatniť ako výdavok po novom

• Predaj cenných papierov (účtovno-daňový aspekt)
  - predaj cenných papierov fyzickou osobou po 1. 1. 2020
  - predaj cenných papierov a podielov právnickou osobou po 1. 1. 2020
  - precenenie cenných papierov určených na obchodovanie

• Preddavky na daň z príjmov
  - výpočet preddavkov na daň z príjmov PO (zaúčtovanie)
  - výpočet preddavkov na daň z príjmov FO (zaúčtovanie)

• Opravná položka a odpis pohľadávky od 1. 1. 2020
  - daňový dosah tvorby opravnej položky od 1. 1. 2020 na pohľadávku
  - daňový dosah odpisu pohľadávky od 1. 1. 2020

Rezervy a zmeny od 1. 1. 2020 z daňového hľadiska (účtovno-daňový aspekt)
Vyplácanie úrokového príjmu a licenčných poplatkov do zahraničia – zrážková daň medzi prepojenými osobami (účtovno-daňový aspekt)
Sadzby dane z príjmov pre FO a PO – čo je nutné sledovať pre účely zvýhodnenej sadzby dane z príjmov
Zmarená investícia z pohľadu daní po novom aj so zaúčtovaním
Výpožička v praxi – daňový dosah od 1. 1. 2020 so zmenami
Nepeňažný vklad pohľadávky FO do spoločnosti a daňový dosah od 1. 1. 2020

 

Daň z pridanej hodnoty

• Preprava tovaru v rámci EÚ
  - zmeny v dokazovaní nároku na oslobodenie od dane pri dodaní tovaru do EÚ
  - zmeny v oblasti dodávania tovaru do konsignačného skladu a následného predaja
  - priradenie prepravy v rámci reťazového obchodu, ktorá je vykonaná prostrednou osobou

• Zmeny v oblasti súhrnného výkazu aj na príkladoch
• Oprava základu dane pri cestovných kanceláriách od 1. 1. 2020

• Nehnuteľnosť z pohľadu DPH
  - zmena účelu pri investičnom majetku, ktorým je nehnuteľnosť
  - bezodplatné dodanie nehnuteľnosti a povinnosť vrátiť daň zo služieb viažucich sa k nehnuteľnosti
  - dodanie stavby, stavebného pozemku a registračná povinnosť

• Zmena  využívania hnuteľného investičného majetku na podnikanie a iný účel (napr. automobil)
  - povinnosť vyrovnať zmenu pomeru od 1. 1. 2020
  - predaj majetku a dosah na úpravu odpočítanej dane

• Základ dane pri bezodplatnom dodaní tovaru, ktorým je majetok do 1 700 eur
  - rozdiel medzi bezodplatným dodaním a krádežou

• Povinnosť registrácie zahraničnou osobou a zrušenie registrácie v tuzemsku od 1. 1. 2020

• Právo na odpočítanie dane v prípade refakturácie služieb ako ubytovanie,
  letenky a nerefakturácia takýchto plnení

  - základné princípy práva na odpočítanie dane
  - riziká uplatnenia odpočítania dane, ak je hradené plnenie za iného daňovníka

 

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý -  člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov.

Harmonogram:

8.30 –   9.00

prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 11.00

prednáška

11.00 – 12.00

obedňajšia prestávka

12.00 – 15.00

prednáška spojená s diskusiou

 
Organizačné pokyny
Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame 3 dni pred konaním seminára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na seminári. Počet miest na seminári je obmedzený. Potvrdenie účasti: Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

 

bez DPH    

20% DPH        

Celkom

Nitra

70,00 €  

  14,00 €

84,00 €

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného seminára, prenájom priestorov, pracovné materiály, občerstvenie, teplý obed. Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083  VS: 110320.

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 

Pozvánka

 
Prihláška
Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora