Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
01.07.
2020
INTRASTAT – webinár - bezplatne
Kategória: semináre Vydané dňa:28.05.2020 (46x prečítané)

INTRASTAT – webinár

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pripravila seminár Exportnej akadémie pre slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja pod názvom Intrastat.

 

Dátum:

01. júl 2020 (streda)  -  I. časť

02. júl 2020 (štvrtok) - II. časť

Miesto:

Webinár,
09,50 hod.: Pripojenie na webinár
10,00 hod.: Prednášky a diskusia
12,30 hod.: Ukončenie webinára

 

Organizátor:

SARIO Národný projekt
Petra Hudáková
T: 0910 828 323
E: petra.hudakova@sario.sk
 

Cena:

Bezplatne

 
Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie 1. mája 2004 došlo k viacerým zmenám v oblasti medzinárodnej výmeny tovarov medzi členskými štátmi Únie. Jednou z významných zmien je uplatňovanie princípu voľného pohybu tovaru, čo sa v praxi prejavilo odstránením colných formalít pri obchodovaní medzi členskými štátmi Únie.

Ich odstránením došlo k výpadku zdroja informácií, preto bolo treba zaviesť systém, ktorý nahradí tento výpadok – systém INTRASTAT. Hospodárskym subjektom teda pribudla nová povinnosť v podobe pravidelného podávania hlásení INTRASTAT.

Hod.

Program – I. časť, 01. júl 2020

Program – II. Časť, 02. júl 2020

09:50 – 10:00

Pripojenie na webinár

Pripojenie na webinár

10:00 – 12:00

Úvod do problematiky štatistiky zahraničného obchodu

Predpisy EÚ a SR upravujúce oblasť INTRASTATU

Metodika zberu štatistických údajov

Postup pri príprave štatistických hlásení

Aplikácia na elektronickú prípravu štatistických hlásení a elektronickú

komunikáciu

Praktické príklady

12:00 – 12:30

Diskusia a odpovede na otázky

Diskusia a odpovede na otázky

 

Cieľom webinára je oboznámiť účastníkov s metodikou zberu štatistických údajov a s postupom pri príprave štatistického hlásenia. Lektorom webinára bude skúsený odborník na danú oblasť, Ing. Tibor Vojtko, odborný poradca pre oblasť cla a bývalý colník.

Webinár je určený pre všetkých, ktorí obchodujú s tovarom medzi členskými štátmi EÚ a ktorí chcú úspešne zvládnuť agendu INTRASTAT.

REGISTRÁCIA

Registrovať sa môžete do 23. júna 2020 vyplnením registračného formulára.

Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do 100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 2. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.

 

Pôvodná informácia:
 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora