Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
08.09.
2020
Podnikanie v Rakúsku – právne podmienky a praktické rady - bezplatne
Kategória: semináre Vydané dňa:29.07.2020 (20x prečítané)
 
Podnikanie v Rakúsku – právne podmienky a praktické rady (webinár)

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pre Vás pripravila webinár Exportnej akadémie na tému "Podnikanie v Rakúsku – právne podmienky a praktické rady".

Dátum:

  8. september 2020 (utorok), I. časť
10. september 2020 (štvrtok), II. časť

Miesto:

Webinár,
09:45 hod.: Pripojenie na webinár
10:00 hod.: Prednášky
12:00 hod.: Diskusia

 

Organizátor:

SARIO Národný projekt
Petra Hudáková
T: : 0910 828 323
E: petra.hudakova@sario.sk
 

Cena:

Bezplatne

 
Rakúsko je jednou z najrozvinutejších krajín Európskej únie, pričom rakúski partneri sa stali dôležitými obchodnými partnermi aj slovenských podnikateľských subjektov. Cezhraničné poskytovanie služieb (t. j. bez založenia organizačnej zložky v Rakúsku) bolo v rozsiahlej miere ovplyvnené prijatím zákona na potieranie mzdového a sociálneho dumpingu (LSD-BG), ktorý ukladá podnikateľským subjektom rozsiahle povinnosti a predstavuje značnú výzvu pri podnikateľských aktivitách v Rakúsku.

 

Cieľom webinára je oboznámiť jeho účastníkov s rakúskou legislatívou upravujúcou cezhraničné poskytovanie služieb, ohlasovacie povinnosti spojené s vysielaním zamestnancov, založenie živnosti, organizačnej zložky alebo podnikateľského subjektu v Rakúsku a s jej správnym uplatňovaním v praxi, a tým im uľahčiť orientáciu v uvedenej problematike. Cenné informácie získajú živnostníci a podnikatelia, ktorí obchodujú, poskytujú služby alebo majú záujem otvoriť pobočku, založiť živnosť alebo dcérsku spoločnosť v Rakúsku.

Lektor: Mag. Zuzana Nötstaller  - VŠ vzdelanie právnického smeru, advokátka zapísaná v rakúskej komore advokátov, špecializuje sa na právne poradenstvo podnikateľským subjektom v oblasti obchodného a korporátneho práva, fúzií & akvizícií, ochrany hospodárskej súťaže a práv duševného vlastníctva, poskytuje právne poradenstvo pri príprave a vypracovaní zmlúv, zastupuje klientov v medzinárodných rozhodcovských konaniach, ako aj v občianskych a obchodných sporoch pred riadnymi súdmi.

 

Termíny :

8. september 2020 – I. časť
Cezhraničné poskytovanie služieb, vysielanie zamestnancov do Rakúska, problém s vysielaním živnostníkov – „zdanlivo samostatne zárobková činnosť“, právna úprava vo vybraných oblastiach (elektronický obchod, mobilní zamestnanci v oblasti prepravy tovaru a osôb).

10. september 2020 – II. časť
Daňové otázky spojené s cezhraničným poskytovaním služieb, trvalý charakter poskytovania služieb / usadenie sa v Rakúsku, právne subjekty podľa rakúskeho práva, založenie živnosti, pobočky alebo dcérskej spoločnosti v Rakúsku, praktické rady pri úprave zmluvných vzťahov s rakúskymi obchodnými partnermi.


Neváhajte, rezervujte si oba termíny. Registrovať sa môžete do 05. augusta 2020. Odkaz na webinár zašleme oprávneným účastníkom deň pred jeho konaním.

REGISTRÁCIA

Pre koho je webinár určený: Zástupcovia slovenských malých a stredných podnikov so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do  100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 2. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.

 

 

Pôvodná informácia:


 


Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora