Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
27.10.
2020
Zmeny v daňových zákonoch od 1.1.2021 (DPH a DzP)
Kategória: semináre Vydané dňa:10.09.2020 (44x prečítané)


NRK SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa Vás pozýva na odborný seminár:

 Zmeny v daňových zákonoch od 1.1.2021 (DPH a DzP)

Rovnako ako každý rok aj ten budúci pre nás zákonodarcovia pripravujú niekoľko daňových noviniek. Vplyvom novelizácie zákona o DPH, zákona o dani z príjmov a tiež daňového poriadku, môžeme čakať od 1. januára 2021 výrazné zmeny zamerané najmä na podporu malých a stredných podnikov, znižovanie administratívneho zaťaženia daňovníkov, platenie preddavkov na daň, znižovanie administratívnej náročnosti pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti a ďalšie. Aby ste boli včas informovaný o zmenách v roku 2021, pripravujeme pre vás opäť na jeseň školenie s Ing. Vladimírom Ozimým, z ktorého si tradične domov odnesiete nielen ucelený pohľad na danú problematiku, ale tiež množstvo optimalizačných trikov.

Miesto konania:

Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra

Dátum konania:

27. október 2020, (utorok)

Lektor:

Ing. Ing. Vladimír Ozimý

Forma:

odborný seminár

Ako bolo už viackrát avizované z dôvodu zníženia administratívnej záťaže sa s účinnosťou od 1. 1. 2021 podstatne mení spôsob registrácie správcu dane a zavádza sa tiež tzv. automatická registrácia vykonaná správcom dane z úradnej moci na základe prvého podaného daňového priznania. Pre mikrodaňovníkov zavádza novela okrem iného aj niekoľko zvýhodnení – napr. majetok nadobudnutý po 1. januári 2021, ktorý je zaradený do užívania alebo do obchodného majetku, môže mikrodaňovník odpisovať v ľubovoľnej výške, čo predstavuje priestor pre legálnu daňovú optimalizáciu.

Program:

Daň z pridanej hodnoty po zavedení novely ZoDPH od 1.10. 2020 a 1.1.2021

• Podmienky registrácie podľa zákona o DPH po novele ZoDPH.

• Určenie miesta dodania služby v princípoch DPH, zmeny v zákone vo väzbe na pravidlá  určenia miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb dodaných inej ako zdaniteľnej osobe. 

• Miesto dodania pri dodaní tovaru v rámci EÚ a zmeny spojené so zásielkovým predajom.

• Oprava  základu dane (vystavené a prijaté dobropisy a ťarchopisy). Zavádza sa nový princíp opravy  v prípadoch zrušenia, odmietnutia, úplného alebo čiastočného nezaplatenia alebo zníženia ceny tovaru alebo služby. Pravidlá viažuce sa k nevymožiteľnosti pohľadávky.

• Úprava obsahu kontrolného výkazu v prípade opravy základu dane (nevymožiteľné pohľadávky).

• Dodanie tovaru formou online platformy (elektronického rozhrania) a s tým spojené daňové povinnosti.

• Vývoz tovaru a preukazovanie vývozu tovaru do miesta určenia na území tretích štátov aj inými dôkazmi ako doteraz.

• Dovoz tovaru a zmeny spojené s dovozom tovaru.

• Rozšírenie osobitnej úpravy  aj na iné cezhraničné služby dodané nezdaniteľným osobám a taktiež na cezhraničné dodanie tovaru nezdaniteľným osobám (predaj tovaru na diaľku).

• Základné princípy ustátia práva na odpočítanie dane u platiteľa DPH.  

 

Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1. 1. 2021

• Daňový a účtovný dosah dotácií a príspevkov od štátu so zmenami v zákone od 1. 1. 2021 z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 – porovnanie bežných dotácií s dotáciami na aktívnu politiku trhu práce.

• Zmeny v oblasti registrácie a oznamovacích povinností daňovníkov na daň z príjmov. Odklad registrácie z úradnej moci.

• Preddavková povinnosť daňovníka a povinnosť správcu dane vyplývajúca z platenia preddavkov (komplexný pohľad na problematiku preddavkov k dani z príjmov u FO a PO).

• Správca dane bude mať povinnosť potvrdiť daňovú rezidenciu daňovníka po novom.

• Zmeny v oblasti uplatňovania sadzieb dane z príjmov pre právnické osoby.

• Zmeny v oblasti asignačnej dane.

• Uplatňovanie pravidiel u mikrodaňovníka od 1. 1. 2021.

• Uplatňovanie daňovej straty od 1. 1. 2021 – porovnanie so starým modelom uplatňovania strát a v režime zákona lex korona.

• Vybrané zmeny  v oblasti medzinárodného zdaňovania, napr. vo väzbe k umelcom a športovcom.

• Kontrolované zahraničné spoločnosti.

• Zmeny v oblasti zrážkovej dane podľa § 43 ZDP (spresnenie zdanenia dividend spoločníkov v.o.s. a k.s.), zrážková daň ako preddavok na daň z príjmov.

• PHL ako daňový výdavok po novom od júla 2020.

 

Zmeny v zákone o účtovníctve od 1. 1. 2021

• Zmena pravidiel pre povinnosť overenia UZ audítorom.

• Nové pravidlá na účtovanie opravy odpočtu DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke a opravy základu dane pri nezaplatení protihodnoty za tovar a službu.

 

 
Lektor:
  I Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov.

Harmonogram:

08:30 – 09:00

Prezentácia účastníkov seminára

09:00 – 11:00

Prednáška

11:00 – 12:00

Obedňajšia prestávka

12:00 – 15:00

Prednáška spojená s diskusiou

 

 

Organizačné pokyny

Uzávierka prihlášok: Vašu záväznú prihlášku očakávame 5 dní pred konaním  seminára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na seminári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

 

bez DPH    

20% DPH        

Celkom

Nitra

70,00 €  

  14,00 €

84,00 €

 

 

 

 

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného školenia, pracovné materiály a teplý obed. Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 5 dní pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 271020.

Korona Safe:
• Meranie teploty pri vstupe do priestorov
• Priebeh registrácie s náležitým odstupom
• Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
• Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
• Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:
• Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní. 

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 

 

Prihláška:

 

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora