Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
27.10.
2020
Transferové oceňovanie (webinár) ***bezplatne***
Kategória: semináre Vydané dňa:09.10.2020 (15x prečítané)
 

Transferové oceňovanie (webinár)

 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pripravila seminár Exportnej akadémie pre slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja pod názvom „Transferové oceňovanie“.

 

Dátum:

27. október 2020 (utorok)  -  I. časť

28. október 2020 (streda) -  II. časť

Miesto:

 

Online, Webinár,

09,50 hod.: Pripojenie na webinár

10,00 hod.: Prednášky a diskusia

12,30 hod.: Ukončenie webinára

 

Organizátor:

 

SARIO Národný projekt
Jana Jarošová,

T: 0910 828 215,
E: jana.jarosova@sario.sk

Cena:

Bezplatne

Problematika transferového oceňovania je stále viac diskutovanou témou nielen vo svete, ale aj na Slovensku. Táto téma je aktuálna pre spoločnosti, ktoré majú obchodné vzťahy s inými spoločnosťami v rámci skupiny podnikov.  Problematika sa stáva aktuálnou aj vzhľadom na skutočnosť, že daňové kontroly zo strany daňových úradov sa zameriavajú aj na túto problematiku.

Cieľom pripravovaného seminára je priblížiť jeho účastníkom právne predpisy pre oblasť transferového oceňovania; metódy prípravy dokumentácie k transferovému oceňovaniu, ako aj  vysvetliť, aké má daňový subjekt možnosti pri výbere najvhodnejšej metódy transferového oceňovania. Dôležitou súčasťou prípravy dokumentácie je aj analýza funkcií a rizík podnikov v skupine. Na záver bude celá problematika vysvetlená pomocou praktických príkladov z reálnych situácií.

Hod.

Program – I. časť,

27. október 2020

Program – II. časť,

28. október 2020

09:50 – 10:00

Pripojenie na webinár

Pripojenie na webinár

10:00 – 12:00

Úvod do problematiky transferového oceňovania

Právne predpisy regulujúce transferové oceňovanie

Príprava dokumentácie k transferovému oceňovaniu

Analýza funkcií a rizík

Metódy transferového oceňovania

Praktické príklady

Príklady z praxe

12:00 – 12:30

Odpovedanie na chat otázky

Odpovedanie na chat otázky

Lektor: Mag. et. Mgr. Branislav Kováč, daňový poradca a audítor, partner poradenskej spoločnosti VGD SLOVAKIA s.r.o. Od roku 2005 je certifikovaný daňový poradca a od roku 2007 vlastní licenciu na poskytovanie audítorských služieb.

V súčasnosti je partnerom a konateľom spoločnosti VGD SLOVAKIA s. r. o., daňovo poradenskej a audítorskej spoločnosti. Špecializuje sa predovšetkým na oblasť medzinárodného zdaňovania, fúzií, akvizícií, transferového oceňovania, DPH a priamych daní.

Okrem toho pôsobí ako:
− člen prezídia SKDP,
− člen metodicko-legislatívnej komisie SKDP pre daň z príjmov fyzických osôb a pre správu daní,
− vedúci metodicko-legislatívnej komisie SKDP pre účtovníctvo,
− člen výkonného výboru a pokladník Európskej organizácie daňových poradcov (CFETax Advisers Europe),
− člen Professional Affairs Committee CFE Tax Advisers Europe.

 

REGISTRÁCIA

Registrovať sa môžete do 20. októbra 2020 vyplnením registračného formulára.

Pre koho je webinár určený: Zástupcovia slovenských malých a stredných podnikov so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.
Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do  100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 2. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.

 

Pôvodná informácia:

 


Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora