Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle
Kategória: Informácie pre podnikateľov Vydané dňa:15.02.2018 (602x prečítané)


Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle

Kód výzvy

OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15

 

Predmetom zverejnenej výzvy

• podporiť projekty zamerané na zavádzanie inteligentných riešení na existujúce technológie,

• obstaranie nových technológií potrebných pre implementáciu inteligentných riešení

• vytvorenie inteligentne riadených, vzájomne prepojených autonómnych systémov výlučne v rámci existujúcej prevádzky podniku

 

Predkladaný projekt musí okrem iného zároveň spĺňať aj tieto podmienky

• výsledkom realizácie hlavnej aktivity projektu musí byť dosiahnutie inovácie procesu minimálne nízkeho stupňa;

• realizácia projektu musí predstavovať počiatočnú investíciu;

• projekt musí byť v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK);

• realizáciou projektu, najneskôr k ukončeniu realizácie aktivít projektu, musí dôjsť k zabezpečeniu prevádzkyschopnosti predmetu projektu

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je

 

30 000 000 .- EUR

Dátum vyhlásenia výzvy

 

12. 02. 2018

Typ výzvy

 

Plánovaný termín uzavretie výzvy:  31.07.2018

Poradenstvo a konzultácie

Ing. Darina Voláková

Manažér pre informovanie a komunikáciu
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
Rázusova 2A, 949 01  N i t r a
tel.: +421/37/6925938
e-mail:
darina.volakova@unsk.sk
www.unsk.sk

 

Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. Rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. V rámci výzvy môžu byť podporené mikropodniky, malé a stredné podniky (MSP), ako aj veľké podniky, pri splnení podmienky, že do aktivít súvisiacich s realizáciou projektu zapoja MSP.

K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

 

 

 

Výzva a podmienky

 


 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora