Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
18.03.
2021
Ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende v roku 2021, WEBINÁR
Kategória: semináre Vydané dňa:25.02.2021 (45x prečítané)

NRK SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa Vás pozýva na odborný seminár:

Ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende v roku 2021,  WEBINÁR

Pre zamestnancov personálnych, mzdových a účtovných oddelení pripravujeme webinár, na ktorom sa zorientujú v aktuálnych povinnostiach a tiež pravidlách ochrany osobných údajov. Spolu s lektorkou JUDr. Marcelou Macovou, PhD., si podrobne prejdeme všetky fázy a procesy spracúvania osobných údajov zamestnancov – od prijatia životopisov až po likvidáciu všetkých osobných údajov zamestnancov, s ktorými bol ukončený pracovný pomer. Okrem všeobecných pravidiel, kedy si povieme, o čom musíte informovať zamestnanca podľa GDPR alebo ako má vyzerať pracovná zmluva, sa budeme venovať aj aktuálnym problémom súvisiacim s plnením vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva, meraním teploty, uchovávaním zdravotných údajov zamestnancov, zabezpečením práce na home office, monitorovaním zamestnancov a ďalším.

Miesto konania:

Webinár, online

Dátum konania:

18. marec 2021, (štvrtok)

Lektor:

JUDr. Marcela Macová, PhD.

 

 

Ochrana osobných údajov sa stále mení, a je potrebné sledovať nielen predpisy a usmernenia týkajúce sa osobných údajov ale aj osobitné predpisy ako je Zákonník práce, zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podobne.

Personálne, mzdové a účtovné oddelenia patria medzi najvyťaženejšie a práve tu sa musí klásť dôraz ochranu osobných údajov. Veľa krát sú to práve tieto oddelenia, ktoré majú na starosti dohľad nad ochranou osobných údajov. Tieto oddelenia sú navyše v uplynulých dňoch povinné z pohľadu GDPR zabezpečiť svojim zamestnancom maximálnu ochranu – či už pri meraní teploty alebo pri uchovávaní ich zdravotných údajov. Tak isto sú povinný dodržiavať kontrolu plnenia vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva. Aj z toho dôvodu sme pre vás pripravili seminár, kde vám poradíme, ako sa v praxi vyrovnať s požiadavkami GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a iných predpisov.

Pomocou praktických príkladov si vysvetlíme: ako má vyzerať súhlas a ako ho získať, čo môže obsahovať osobný spis zamestnanca a ako má vyzerať pracovná zmluva alebo dohoda o pracovnej činnosti. Tak isto si povieme, čo by mala obsahovať každá zmluva (aj z právnickými osobami) a čo by každý prevádzkovateľ mal mať na svojom webovom sídle. Podrobne sa budeme zaoberať aj fotografovaním alebo monitorovaním zamestnancov na pracovisku a ďalšími povinnosťami, ktoré pre vás vyplývajú z nariadenia GDPR.
 

Program:

• Viete, čo konkrétne GDPR znamená pre personalistov?

• Viete, čo všetko môžete mať v osobnom spise?

• O čom musíte informovať zamestnanca podľa GDPR?

• Aké osobné údaje musí personalista rozčleniť a vylúčiť zo spracovania?

• Ako má vyzerať pracovná zmluva alebo dohoda o pracovnej činnosti z pohľadu nariadenia a nového zákona o ochrane osobných údajov?

• Dodržiavate zásady spracúvania osobných údajov, napríklad pri kopírovaní úradných dokladov?

• Viete, kedy využiť oprávnený záujem? Ako urobiť porovnávací test? Poskytneme vám jeho vzor.

• Je potrebný súhlas uchádzača o zamestnanie a podobne?

• Čo všetko je potrebné zabezpečiť, aby váš zamestnanec mohol vykonávať prácu z domu?

• Aký je plán kontrol na rok 2021?

• Za čo boli doposiaľ firmy najčastejšie sankcionované?

• Ktoré ďalšie praktické informácie budeme rozoberať:

- usmernenie EDPB ku kamerám – odporúča označenie priestorov „piktogram“, lehotu uchovávania záznamov,

- ktoré priestory sa smú monitorovať,

- čo si predstaviť pod pojmom „oprávnený záujem“ a ako ho obhajovať?

- stanovisko úradu k meraniu teploty na pracovisku

• Kedy a na čo je potrebný súhlas na spracovanie osobných údajov a aké sú jeho náležitosti, je možné použiť súhlas v personálnej agende podľa GDPR?

• Identifikácia informačných systémov/účelov, v ktorých sa spracovávajú osobné údaje o zamestnancoch, napr. na účely pracovnoprávnej agendy, BOZP, dochádzka, fotografie, dočasne pridelení zamestnanci, monitorovanie zamestnancov, účtovná agenda, obchodná komunikácia a i.

• Spracúvanie životopisov uchádzačov o zamestnanie, spracúvanie osobných údajov o uchádzačoch o zamestnanie (predzmluvné vzťahy), uchovávanie životopisov neúspešných uchádzačov o zamestnanie, kedy je možné spracovávať osobné údaje uchádzačov bez súhlasu a kedy so súhlasom?

• Súhlas zamestnanca so spracúvaním osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch (kedy je zamestnávateľ oprávnený spracovávať osobné údaje so súhlasom zamestnanca)

• Používanie fotografií zamestnancov (internet/intranet, identifikačné karty zamestnancov), je potrebný súhlas?

• Zverejňovanie osobných údajov o zamestnancoch.

• Kedy sa osobné údaje môžu o zamestnancovi zverejňovať bez súhlasu a kedy je súhlas potrebný?

Evidovanie dochádzky prostredníctvom elektronických zariadení, napr. biometria, čipy, podmienky použitia biometrických údajov na prístupové systémy a dochádzku

• Spracúvate osobné údaje dočasne pridelených zamestnancov? Postupujete správne?

• Profilovanie zamestnancov – podmienky profilovania zamestnancov a automatizovaného individuálneho rozhodovania, spracúvanie informácií o záľubách, mimopracovných aktivitách, firemná kultúra, poskytovanie benefitov.

• Máte takéto spracovávanie osobných údajov správne ošetrené?

• Zavedenie kontrolného mechanizmu podľa Zákonníka práce.

• Postupujete v súlade s ust. § 13 ods. 4 Zákonníka práce?

• Monitorovanie zamestnanca prostredníctvom kamier.

Kamerové systémy v podmienkach zamestnávateľa (ako ich rozlíšiť vo vzťahu k povinnostiam podľa zákona o ochrane osobných údajov, ako legálne vykonávať monitorovanie zamestnancov na pracovisku, povinnosti prevádzkovateľa, primeranosť monitorovaného priestoru, primeranosť zásahu do práv a právom chránených záujmov fyzickej osoby/zamestnanca)

• Spracúvanie personálnej a mzdovej agendy prostredníctvom externých spoločností – sprostredkovateľov.

• Ako správne postupovať podľa nariadenia a nového zákona o OOU, čo je potrebné zmeniť v zmluvách so sprostredkovateľmi, ako je externá spoločnosť, ktorá robí mzdovú a personálnu agendu, BOZP, stravovanie?

• Nakladanie s údajmi o zdravotnom stave zamestnancov.

• Kontrola podľa zákona o ochrane osobných údajov, práva a povinnosti kontrolovanej osoby (prevádzkovateľ/zamestnávateľ), práva a povinnosti kontrolného orgánu, konanie o ochrane osobných údajov, sankcie za porušenie zákonných povinností.

• Prenos osobných údajov v rámci EÚ a mimo EÚ do tretích krajín.

• Zodpovedná osoba podľa GDPR.

• Kedy ju prevádzkovateľ musí mať a kedy môže? A za akých podmienok?

• Likvidácia osobných údajov zamestnancov.

• Aktuálne k vyhláškam a vydaným vzorom Úradu pre ochranu osobných údajov.

• Práca z domu a povinné bezpečnostné opatrenia z pohľadu GDPR, zmeny.

• Nové stanovisko úradu k meraniu teploty na pracovisku.

• Viete, aké sú novinky v oblasti ochrany osobných údajov a čo vás čaká?

• Od 1.9. musia zamestnávatelia získavať osobné údaje v súvislosti s pandemickou situáciou o zamestnancoch a iných osobách vstupujúcich do ich priestoru na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva.

 

Harmonogram:

08:30 – 09:00

Pripojenie k webináru

09:00 – 11:00

Prednáška

11:00 – 12:00

prestávka

12:00 – 15:00

Prednáška spojená s diskusiou

 

 

 
Lektor:  JUDr. Marcela Macová, PhD. -  Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, nadväzne na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach obhájila rigoróznu prácu na tému „Ochrana osobných údajov“ a na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium zamerané na ochranu osobných údajov. V rokoch 2005 až 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Aktívne sa zúčastňuje na rôznych odborných konferenciách, je autorkou viacerých komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj mnohých publikovaných článkov o ochrane osobných údajov. Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie.
 

Organizačné pokyny

Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame 5 dní pred konaním  webinára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

 

bez DPH    

20% DPH        

Celkom

Online webinár

70,00 €  

  14,00 €

84,00 €

 

 

 

 


V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného školenia, pracovné materiály. Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 5 dní pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 180321.

 
Ako bonus získa každý účastník webináru:

• Služby daňovej a mzdovej pohotovosti na 30 dní
• Videozáznam z webinára na 14 dní

 
Dôležité technické podmienky:

1. Dôrazne odporúčame sledovať webinár cez prehliadač Google Chrome. Ostatné prehliadače a najmä Internet Explorer nemusia fungovať správne. Google Chrome si môžete zadarmo stiahnuť tu: https://www.google.com/intl/sk_sk/chrome/
2. Z webinára sa vždy odhlasujte kliknutím na ikonu "panáčika", ktorú nájdete vpravo hore. Webinár nerušte ikonou "x", pretože budete mať zablokovaný opätovný prístup.

 
Spustenie webinára:
Pár dní konaním webinára vám pošleme emailom prihlasovacie údaje, návod a priamy link na sledovanie. Najneskôr 48 hodín pred začatím webinára je potrebné overiť, či sa viete bez problémov prihlásiť do tzv. Čakárne.
Pre overenie prihlásenia a taktiež pre sledovanie webinára dodržujte nasledovný postup:
 1. Kliknite na link, kde bude webinár prebiehať. Link sme vám poslali/pošleme e-mailom pár dní pred začatím webinára spolu s ďalšími organizačnými pokynmi.
 2. Zadajte svoje prihlasovacie údaje, ktoré ste od nás obržali e-mailom.
 3. Po ich potvrdení si aplikácia od vás vypýta ešte meno (prípadne prezývku) a emailovú adresu. Vyplnené meno sa bude zobrazovať ostatným, ak lektorovi položíte otázku do chatu. Po potvrdení mena a emailovej adresy sa webinár, respektíve jeho čakáreň spustí automaticky.
 

Zabudli ste heslo?
Kontaktujte nás telefonicky na čísle +421 41 7053 600 alebo e-mail: 
sluzby@pp.sk

Materiály k webináru:
2 hodiny pred konaním webinára budete mať k dispozícií na stiahnutie výukové materiály. Nájdete ich kliknutím na link, na ktorom budeme webinár vysielať. Počas webinára nie je možné materiály sťahovať. Stiahnutie bude opäť možné po skončení webinára.

 

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 

 

Prihláška:

 

 

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora