Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
11.05.
2021
Rusko − export/import tovaru a služieb – praktické rady - WEBINÁR***bezplatne***
Kategória: semináre Vydané dňa:21.04.2021 (31x prečítané)

Rusko − export/import tovaru a služieb – praktické rady - WEBINÁR

 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pripravila webinár Exportnej akadémie na tému "Rusko − export/import tovaru a služieb – praktické rady".

 

Dátum:

11. a 12. máj 2021 (utorok, streda)

Miesto:

Online webinár, aplikácia ZOOM,

začiatok: 10:00 hod.

Organizátor:

SARIO Národný projekt

Organizátor:

Petra Hudáková

T: 0910 828 323

E: petra.hudakova@sario.sk

 

Cena:

BEZPLATNE

 

Ruská federácia (ďalej len RF) je tradičný partner Slovenskej republiky, aj keď štatistiky posledných rokov sa rôznia. Práve tento trh stále láka a bude lákať investorov a podnikateľov z celého sveta. Ako začať a hneď neskončiť, čoho sa vyvarovať, resp. z čoho vyťažiť – aj toto budú hlavné témy webinára.

Cieľom webinára je oboznámiť jeho účastníkov so základnou legislatívou Ruskej federácie  upravujúcou export/import tovaru a služieb a priblížiť im tendencie a potreby ekonomiky RF aj v rámci sankčných podmienok.

Cenné informácie z praxe získajú podnikatelia, ktorí obchodujú, poskytujú služby a majú záujem aj o trh RF. Získaním trhov RF sa zároveň otvára cesta aj na trhy na celom území Euroázijského spoločenstva, ktorého je Rusko členom.
 

Hod.

 

Program webinára - I. časť (11.05.2021)

09:45

Pripojenie na webinár

10:00

Základné ekonomické ukazovatele RF, charakteristika hospodárstva,štatistika import/export RF voči ostatným krajinám, sankčné podmienky

• Štruktúra tvorby HDP RF, tendencia a vývoj domáceho (ruského ) trhu, investície, dotácie a priority štátu v rámci rozvoja ruskej ekonomiky

• Právna úprava vo vybraných oblastiach podnikania, základné informácie o Euroázijskom priestore (RF je členom)

• Praktické rady pri úprave zmluvných vzťahov s ruskými obchodnými partnermi, čoho sa vyvarovať, na čo poukázať

12:00

Odpovede na otázky

 

 

 

Program webinára - II. časť (12.05.2021)

09:45

Pripojenie na webinár

10:00

• Založenie pobočky alebo spoločnosti v RF

• Ako a kde prezentovať svoju ponuku/dopyt, na čo klásť dôraz, formy e-podnikania, prezentácií na ruskom trhu – čo je efektívne?

• Certifikácia tovaru – základné informácie

• Praktické rady pri úprave zmluvných vzťahov s ruskými obchodnými partnermi, čoho sa vyvarovať, na čo poukázať

12:00

Odpovede na otázky

 

 

 
Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

 
REGISTRÁCIA

Registrácia sa uzatvára 4. mája 2021 prostredníctvom registračného formulára.
Prihlasovací link so všetkými potrebnými informáciami Vám po registrácii bude zaslaný.
 

Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do  100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 2. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.


Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora